Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Corona: Onderwijs en tentamens

Studenten wordt geadviseerd om Canvas in de gaten te blijven houden voor informatie over de vakken die ze volgen en hun tentamens. Voor docenten die ondersteuning willen bij het verzorgen van online onderwijs, is er de Canvas-pagina 'Keep on Teaching'.

Veelgestelde vragen (aankomende) student

 • Hoe ziet het onderwijs er uit vanaf september?

  Start je in september met je studie? In het nieuwe collegejaar mag weer onderwijs worden gegeven op de campus, binnen de richtlijnen van de overheid. Of je nu online of fysiek onderwijs volgt: we bieden de garantie dat al het onderwijs én examens doorgaan. De capaciteit van de gebouwen blijft beperkt tot ongeveer 20 procent, door de noodzaak anderhalve meter afstand te houden. Deze beperkte capaciteit betekent dat er bij de start van het nieuwe collegejaar een mix zal zijn van digitaal en fysiek onderwijs, en dat het verzoek is om ook na de zomer nog zoveel mogelijk thuis te werken en thuis te studeren. Bekijk via deze pagina voor nieuwe studenten (bachelors) of deze pagina (masters) hoe het onderwijs er bij jouw studie uitziet.

 • Wanneer kan ik mijn online gemaakte tentamen inzien?

  Na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, heb je recht om het beoordeelde werk binnen 20 werkdagen in te zien. Dit is een bepaling in de OER. In de huidige situatie is de termijn van 20 dagen echter niet altijd haalbaar. Examinatoren zullen hun best doen om inzage online mogelijk te maken, danwel vragen om uitstel van de inzagemogelijkheid. We vragen hiervoor je begrip.

 • Ik ben bezig met mijn scriptie. Blijft de deadline hiervoor hetzelfde?

  Veel studenten zijn momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat je niet de benodigde data kunt verzamelen of minder toegang hebt tot relevante bronnen. De opleidingen houden hier zoveel mogelijk rekening mee en kijken – indien nodig – welke maatregelen getroffen kunnen worden. Bijvoorbeeld het aanbieden van bestaande datasets. Indien normale afronding niet mogelijk is, zal de opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aanbieden aan de student. Zo’n regeling wordt in overleg met de examencommissie van je opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen.

 • Ik loop stage, kan dat doorgaan?

  Stageactiviteiten kunnen mogelijk wel doorgang vinden, afhankelijk van de locatie. Dit is ter individuele beoordeling van de stagiair en de stageplaats.

  Ben je van plan om een stage te lopen in het buitenland? Neem dan contact op met de Study Abroad Offices.

 • Ik ben toegelaten tot de master op basis van de ‘zachte knip’; wat betekent dit voor het collegegeld?

  Eerder is de richtlijn gecommuniceerd over de invulling van de zachte knip binnen de UvA, wat inhoudt dat studenten met een beperkte vertraging (maximaal 15 ECTS-studiepunten) in de bachelor (in 2019-2020) kunnen worden toegelaten tot de master (in 2020-2021). Administratief betekent dit dat je zowel in de bachelor- als de masteropleiding wordt ingeschreven. Het gevolg kan zijn dat voor beide studies collegegeld zou moeten worden betaald. Dit achten we niet wenselijk. Studenten betalen bij de doorstroom op basis van de zachte knip daarom 1 x keer collegegeld, en worden alleen aangeslagen voor hun collegegeld in de masterfase. Daarbij gelden de reguliere criteria voor de master (afhankelijk van de individuele situatie is dat het wettelijk tarief of ICG); de dubbele inschrijving mag niet leiden tot verhoging van het collegegeld voor de master.
  Dit geldt voor EER- en niet-EER -studenten.

  Voor schakelstudenten is eerder al bepaald dat zij collegegeld voor de masteropleiding (hoofdinschrijving) betalen en de vergoeding voor het schakeltraject niet hoeven te voldoen als ze vanuit een schakelprogramma doorstromen naar de masteropleiding. Studenten in de bacheloropleiding die op basis van de zachte knip doorstromen naar een schakeltraject, betalen alleen het collegegeld voor de bacheloropleiding en worden niet aangeslagen voor de vergoeding van het schakeltraject. Eventueel te veel betaalde vergoeding voor het schakeltraject zal worden verrekend of teruggestort. Deze richtlijn geldt in eerste instantie voor doorstroming binnen de UvA.

 • Kan ik door de coronacrisis nog steeds cum laude afstuderen en wat zijn de regels?

  Examencommissies wordt gevraagd om bij het al dan niet toekennen van het predicaat ‘cum laude’ coulance te betrachten ten aanzien van de voortgang, maar niet bij de behaalde resultaten.

  • Examencommissies laten de eis vallen dat je nominaal moet studeren. Je kunt gebruik maken van herkansingen voor tentamens in de Corona-periode. Deze periode loopt van 13 maart tot en met 31 augustus 2020. Het uitgangspunt is dat je 1 extra herkansing per vak uit die periode kan gebruiken om toch in aanmerking te komen voor Cum Laude. Je krijgt de kans de betreffende vakken in een volgend academisch jaar af te ronden (nominaal + 1).
  • De eisen ten aanzien van de behaalde resultaten worden in principe gehandhaafd.

  Neem voor de situatie van jouw opleiding contact op met de examencommissie van jouw opleiding.

 • Kan ik op uitwisseling in het tweede semester (2020-2021)?

  De UvA-uitwisselingsprogramma’s voor studenten in het tweede semester worden geannuleerd. Het besluit is gebaseerd op afwegingen op het gebied van veiligheid, academische meerwaarde en uitvoerbaarheid. In mei werd al besloten de fysieke studentenuitwisseling in het eerste semester te annuleren en in het najaar te besluiten over studentenuitwisseling in het tweede semester.

  Met de studenten die niet voor uitwisseling naar het buitenland kunnen, is contact opgenomen. In overleg met hen wordt gekeken naar mogelijke alternatieven. De opties verschillen per student, per faculteit en per partneruniversiteit, bijvoorbeeld uitstel van de uitwisseling, het volgen van een minor, keuzevak of project aan de UvA of online onderwijs volgen bij een partneruniversiteit. 

  Het CvB zal in het voorjaar van 2021 een besluit nemen over het wel of niet hervatten van de studentenuitwisseling in het eerste semester van het academisch jaar 2021-2022. 

Veelgestelde vragen online proctoring

 • Maakt de UvA gebruikt van online proctoring?

  Ja, maar alleen als er geen alternatief is. Als gevolg van de coronacrisis zoeken alle opleidingen zoveel mogelijk naar alternatieve vormen van toetsen, zoals timed take-home examens, mondelingen, eindopdrachten of essays. Voor sommige tentamens, zoals bijvoorbeeld multiple choice tentamens bij grote groepen, zijn geen alternatieve toetsvormen, onder andere vanwege het risico op fraude. Om uitstel van deze toetsen – waarvoor geen alternatief is gedurende de coronacrisis - te voorkomen is proctoring een oplossing. Op deze manier kunnen tentamens voor grote groepen op afstand plaatsvinden en kan studievertraging worden voorkomen. Het biedt ook internationale studenten de mogelijkheid tentamens af te leggen zonder terug te keren.

  Lees meer informatie voor studenten en medewerkers over online proctoring.

 • Is mijn privacy goed beschermd?

  Ja. Online proctoring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Functionaris gegevensbescherming heeft op basis van een Data Protection Impact Assessment positief geadviseerd over de inzet van Proctorio tijdens de coronacrisis. Bij proctoring ‘kijkt’ de software mee en worden opnamen gemaakt. Er zijn daarom terechte zorgen over privacy en de beveiliging van data. De UvA heeft met name hierop gelet, voor het besluit is genomen. Zo is vastgelegd dat de data alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen van de UvA, zoals leden van de examencommissie. Het bedrijf dat de software levert (Proctorio) mag de beelden niet zien, deze zijn versleuteld (end-to-end, zero knowlegde encryption). De servers staan de EU en na dertig dagen wordt alles automatisch gewist. En er is vastgelegd dat de beelden nooit ergens anders voor worden gebruikt dan het opsporen van mogelijke fraude. Het privacy statement is hier te lezen.

 • Kan Proctorio zien of er sprake is van fraude?

  Online Proctoring software signaleert verdacht gedrag, maar bepaalt niet of er sprake is van fraude. Dat blijft altijd de verantwoordelijk van de examinator en de examencommissie van de UvA.

 • Is het systeem waterdicht?

  Testen wijzen uit dat het systeem goed is in het detecteren van bedrog, maar fraude is nooit voor 100% uit te sluiten. Bij de alternatieve toetsen zoals timed take-home of andere vormen is dat ook het geval.

 • Hoe kan ik mij voorbereiden?

  Als er voor een tentamen geen alternatieve toets is en gekozen wordt voor online proctoring, ontvang je vanuit je opleiding ruim van tevoren meer informatie. Je krijgt dan tijdig instructies over de software, hoe je deze moet installeren en hoe je je moet voorbereiden. Je krijgt ook te horen waarop wordt gelet en hoe beoordeling van afwijkingen plaatsvindt. En je krijgt een oefentoets, om te testen of je eigen apparatuur, software en internet verbinding goed genoeg zijn om het tentamen te kunnen doen.

 • Ik kan /wil het tentamen niet thuis maken. Zijn er alternatieven?

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn die zich er tegen verzetten thuis tentamen te doen, dan bestaat de mogelijkheid om, na contact met de opleiding en met inachtneming van de RIVM richtlijnen, in een van de UvA-gebouwen het tentamen te maken. Daarbij kan dan gebruik worden gemaakt van de online proctoring software. Het beroep op privacy als enkele feit is onvoldoende om in aanmerking te komen voor een uitzondering. De examencommissie van je opleiding beoordeelt of er reden is om tot alternatieve toetsing over te gaan.

 • Waarom is er geen alternatief voor online proctoring?

  De afweging of online proctoring ingezet kan worden voor een bepaald tentamen wordt gemaakt door de onderwijsdirecteur in overleg met de examencommissie. Dat gebeurt op basis van de beoordeling van eventuele alternatieven, groepsgrootte en aard van de toetsvorm.

  Andere manieren van toetsen, zoals bijvoorbeeld essays, mondelingen of timed take-home examens, zijn soms niet mogelijk. Denk aan multiple choice-tentamens bij grote groepen.

  De belangrijkste reden is dat we moeten kunnen weten wie het tentamen maakt én dat er niet wordt gefraudeerd. Bij een take-home tentamen is het moeilijk te verifieren wie het tentamen maakt. Met online proctoring kunnen we zowel de identiteit van de student verifiëren als online surveilleren.  

  Daarnaast blijkt dat bepaalde beperkingen die zijn opgelegd bij bijvoorbeeld online multiple choice en/of essay-toetsen (denk aan antwoorden moeten geven in een korter tijdsbestek en niet heen en weer mogen scrollen tussen de verschillende vragen) door studenten als stressvol worden ervaren. Tentamens met online proctoring lijken meer op een normale manier van toetsen.

  Tot slot leidt het vervangen van multiple choice-tentamens door open-boek of essay-tentamens tot veel extra werk voor docenten, die momenteel al zeer druk zijn met het voorbereiden van online colleges. Alternatieve toetsvormen zijn ook daarom soms niet mogelijk.

 • Waar kan ik meer informatie krijgen?

  Als er geen alternatieven zijn en er wordt van online proctoring gebruikt gemaakt, dan zal hierover door de opleiding ruim van tevoren meer informatie worden verstrekt. Je ontvangt dan een handleiding met uitgebreide instructies.

  Lees meer informatie voor studenten en medewerkers over online proctoring.

Veelgestelde vragen docent

De Keep on Teaching pagina's zijn ingericht voor alle docenten van de UvA om ondersteuning te krijgen bij het vormgeven van online onderwijs en tentamens. Daarnaast ontvang je als docent veel informatie via de onderwijsorganisatie van jouw faculteit. Deze richtlijnen voor, bijvoorbeeld, de omzetting naar online tentamens of het begeleiden van projecten, kunnen namelijk verschillen per faculteit of opleiding.

 • Op welke termijn moet ik studenten inzage geven in de gemaakte tentamens?

  Na bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen, hebben studenten recht om het beoordeelde werk binnen 20 werkdagen in te zien. Dit is een bepaling in de OER. In de huidige situatie is de termijn van 20 dagen echter niet altijd haalbaar. De richtlijn is dat examinatoren de studenten twee opties bieden:

  1. Inzage online. Er zijn verschillende best practices. Deze zijn bekend bij facultaire toetsdeskundigen.
  2. Uitstellen van de inzage van de schriftelijke tentamens.
 • Ik ben momenteel studenten aan het begeleiden bij hun scriptie. Welke regels gelden?

  Een groot aantal studenten is momenteel hard aan het werk met het schrijven van een scriptie. In principe worden de deadlines voor de scripties gehandhaafd. Door de coronamaatregelen kan het zijn dat studenten niet de benodigde data kunnen verzamelen of minder toegang hebben tot relevante bronnen. De opleidingen houden zo veel mogelijk rekening met deze beperkingen. Per opleiding wordt – indien nodig – gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld door studenten bestaande datasets aan te bieden. Indien normale afronding niet mogelijk is, biedt een opleiding een aangepaste regeling (maatwerk) aan de student aan. Deze wordt in overleg met de examencommissie van de opleiding vastgesteld, rekening houdend met de leerdoelen. Richtlijnen voor scriptiebegeleiding worden via de onderwijsorganisatie van de faculteit waar je werkt met docenten gedeeld.

 • Waar kan ik informatie en regelingen terugvinden die gelden voor het onderwijs binnen mijn faculteit?

  Omdat informatie en regelingen kunnen verschillen per faculteit en/of opleiding, worden deze zoveel mogelijk ‘via de lijn’ gecommuniceerd. Dat wil zeggen: via onderwijs- en/of opleidingsdirecteuren, dan wel via de onderwijsondersteunende organisatie. Het advies is daarom om naast Canvas, ook je e-mail goed in de gaten te blijven houden. Als je belangrijke informatie mist over onderwijsprocedures, vraag er dan naar bij de opleidingsdirecteur. Deze kan je vraag indien nodig weer ‘naar boven’ uitzetten.

  We kunnen ons heel goed voorstellen dat je in deze hectische tijd nog wel eens een email over het hoofd ziet of niet snel kunt terugvinden. Hieronder staat per faculteit waar je belangrijke documenten of mededelingen, indien online beschikbaar, kunt terugzoeken.

  Economie en bedrijfskunde

  In de wekelijkse EB nieuwsbrief informeert het faculteitsbestuur medewerkers aangaande de corona-gerelateerde mededelingen.

  Faculteit der Geesteswetenschappen

  Docenten binnen de FGw worden per mail geïnformeerd door de onderwijsdirecteuren. De belangrijkste updates staan in de wekelijkse nieuwsflits en kun je terugvinden op de medewerkerswebsite van FGw.

  Maatschappij & Gedrag

  Belangrijke informatie over onderwijs wordt door de onderwijsdirecteuren per domein onder docenten verspreid, deze communicatie gaat per email en via Canvas. Daarnaast worden belangrijke updates gedeeld in de wekelijkse nieuwsbrief.

  Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

  Docenten van de FNWI worden per mail geïnformeerd door de opleidingsdirecteuren over regelingen en ontwikkelingen die hen aangaan. De belangrijkste mededelingen staan in de wekelijkse nieuwsbrief. Regelingen zijn terug te vinden op de docentensite in Datanose.

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  Op de pagina ‘Coronavirus en Onderwijs’ op de medewerkerswebsite van de FdR staan de laatste documenten en richtlijnen inzake onderwijs en toetsing in blok 5. Op de pagina ‘Online werken’ staat aanvullende praktische informatie over online werken bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aanvullend beleid en andere actuele zaken naar aanleiding van het coronavirus.