For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
You are using a browser that is no longer supported by Microsoft. Please upgrade your browser. The site may not present itself correctly if you continue browsing.
Bachelor
Future Planet Studies
Compare programmes

Studieprogramma

Een studiejaar bestaat uit twee semesters. Bij Future Planet Studies staat elk semester een ander thema centraal rondom duurzaamheid. Dat zijn in de eerste twee jaar van de bachelor achtereenvolgens: Klimaat en Energie; Kwaliteit van Leven; Food en Water. Alle vakken van het semester staan op de een of andere manier in verband met het betreffende thema. Halverwege je eerste jaar kies je je major: je hoofdrichting. Deze ga je vanaf jaar 2 volgen.

Curriculumschema Future Planet Studies aan de UvA
 • Het eerste jaar

  Semester 1

  In het eerste semester leer je in het vak 'Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen' nadenken over de complexe vraagstukken op het snijvlak van aarde en mens. De aarde is een zelfregulerend systeem waar ecologische, menselijke en economische factoren allemaal hun kracht op uitoefenen. Hoe creëren we nu een duurzaam evenwicht in dit precaire systeem?

  Klimaat en energie

  In eerste instantie richten we de aandacht vooral op klimaat en energie. De explosieve groei van de wereldbevolking legt een grote druk op de planeet. De menselijke consumptie neemt zodanige vormen aan dat de voorraad fossiele brandstoffen uitgeput dreigt te raken en de CO2-uitstoot tot onnatuurlijke klimaatveranderingen leidt. Hoe leiden we dit allemaal in goede banen, zodat er ook in de toekomst nog op een prettige manier te leven valt?

  Vakken uitgelicht

  Hieronder een paar voorbeelden van vakken zoals ze op dit moment in Future Planet Studies gegeven worden. Maar let op: om actueel te blijven in onze dynamische wereld, is ook Future Planet Studies continu in beweging. Dit betekent dat we onze vakken regelmatig aanpassen. 

  • Toekomstperspectief voor de Aarde
   Bij het vak 'Toekomstperspectief voor de Aarde' draait het om de relatie tussen de mens en de Aarde. Hoe zorgt een combinatie van ecologische, aardwetenschappelijke en scheikundige processen dat het systeem Aarde functioneert, en hoe kunnen we als mens daar op een duurzame manier mee omgaan?
    
  • Energietransities
   Bij 'Energietransities' bestudeer je aan de hand van een concrete casus het energievraagstuk vanuit zowel natuurwetenschappelijke als maatschappijwetenschappelijke invalshoeken. Bijvoorbeeld: is het technisch en economisch mogelijk heel Nederland van windenergie te voorzien? Wat is daar dan de ecologische impact van? En hoe zit het met de politieke besluitvorming rondom het (al dan niet) plaatsen van windmolens?

  Semester 2

  In het tweede semester staat het thema 'Kwaliteit van leven' centraal. Je behandelt daarbij vragen als: wat is eigenlijk kwaliteit van leven, en wie bepaalt dat? Kan het creëren van een kwalitatief hoogwaardige menselijke samenleving samengaan met het beschermen van natuurlijke kwaliteit of bestaat er altijd een spanningsveld tussen natuur en maatschappij? 

  In de colleges en werkgroepen komen sociale, economische, ecologische en duurzaamheidsaspecten aan de orde. Je houdt interviews en analyseert de verschillende meningen van belanghebbenden zoals de overheid, het bedrijfsleven en belangenorganisaties. Uiteindelijk ontwerp je met je medestudenten een toekomstscenario waarin je een kwalitatief hoogwaardige, duurzame samenleving probeert te realiseren.

  Er zitten ook methodische vakken in semester 2. Bij 'Virtual Globe – Environmental Hazards' leer je met behulp van Google Earth inzicht te krijgen in patronen en veranderingsprocessen aan het aardoppervlak. Aan het eind van het jaar voer je bij Quality of Life Research een eigen onderzoek uit binnen het thema Kwaliteit van Leven.

 • Het tweede jaar

  Je vervolgt in het tweede studiejaar je Future Planet Studies met de thema’s Food en Water. Je start dan ook met het onderwijs van de door jou gekozen major: het specialisatiedeel dat je in het tweede en derde jaar van je studie volgt naast het vaste programma van Future Planet Studies.

  Dit onderwijs is zoveel mogelijk afgestemd op de thema’s die centraal staan in jaar 2. De major die je kiest, is ook bepalend voor de master die je na de bachelor kunt volgen.

  Semester 1: Food 

  Zijn we in staat om genoeg voedsel voor alle mensen op de wereld te produceren, ook als de wereldbevolking blijft groeien? Hebben we daarvoor voldoende natuurlijke hulpbronnen of dreigt er een voedseltekort te ontstaan? Welke methodes zijn er om de productie te verhogen? Wat zijn voor- en nadelen van genetisch gemodificeerd voedsel? Of ligt de oplossing voor het voedselvraagstuk misschien meer bij een betere verdeling van het beschikbare voedsel, of in verandering van onze consumptiepatronen? En wat zijn de maatschappelijke en ecologische gevolgen van onze voedselproductie en -consumptie nu en in de toekomst?

  Semester 2: Water

  'Water' is een thema dat bij uitstek past binnen het Nederlands onderwijs. Tegelijkertijd zijn de beschikbaarheid en het verbruik van water mondiale vraagstukken die hoog op de internationale agenda staan. De vraag is of we in staat zijn om op verantwoorde wijze om te gaan met water. Wat is de ecologische en economische waarde van water? Hoe staan veilig landgebruik en water met elkaar in verbinding?

 • Het derde jaar

  Het derde jaar is een specialisatiejaar waarin je vakken volgt van je major en je je voorbereidt op de master. Eén van de laatste vakken is het interdisciplinaire onderzoeksproject. In een team ga je aan de slag met een zelfgekozen, interdisciplinair thema. Elke student levert vanuit de eigen specialisatie een bijdrage aan het onderzoeksproject dat je gezamenlijk uitvoert. Samen zorg je ervoor dat het een geïntegreerd geheel wordt.

  Bachelorthesis

  Binnen je major voer je als sluitstuk zelfstandig onderzoek uit. Dit onderzoek kan de vorm aannemen van een stage. Je doet hiervan verslag en geeft je bevindingen weer in een eindwerkstuk: je bachelorthesis. Als je alle onderdelen van de bachelor met succes hebt afgerond, ontvang je het bachelordiploma.

 • Majors

  De major bestaat uit een samenhangend pakket van vakken op voornamelijk tweede- en derdejaars niveau dat Future Planet Studies in samenwerking met andere bacheloropleidingen van de Universiteit van Amsterdam verzorgt. Je kiest bij Future Planet Studies uit twee majors:

  1. Future Earth: een natuurwetenschappelijke (bèta) major waarin je kennis vanuit aardwetenschappen, biologie en chemie combineert. Je volgt bijvoorbeeld het vak 'Water Management', bestudeert met satellietbeelden veranderingen in landgebruik en de effecten van natuurgevaren en verdiept je in de relaties tussen planten en bodems, die belangrijk zijn voor de kwaliteit van ecosystemen.
  2. Future Society: een sociaalwetenschappelijke (gamma) major, een combinatie van sociale geografie, planologie en politicologie. Je bestudeert o.a. de onevenredige sociaal ecologische effecten van voedselketens, planning in de context van een veranderend milieu, het besturen van grensoverschrijdende watervoorraden en andere hulpbronnen.
 • Studiebegeleiding en Bindend studieadvies (BSA)

  In het onderwijs bij Future Planet Studies word je begeleid door docenten, dit zijn vaak jonge wetenschappers die zijn afgestudeerd in een bèta- of gammadiscipline. Ze spelen een belangrijke en centrale rol in het themaonderwijs dat door de hele bachelor heen loopt.

  De junior-docenten begeleiden je bij het schrijven van papers en het uitvoeren van onderzoek en opdrachten tijdens werkgroepen en practica. Zij kunnen je ook adviseren bij je majorkeuze.

  Studieadviseurs

  Voor begeleiding bij andere zaken die studiebepalend kunnen zijn, kun je altijd contact opnemen met de studieadviseur. De studieadviseur houdt je studievoortgang in de gaten, biedt zonodig extra begeleiding en adviseert over de studie en het studeren.

  Met zeer specifieke vragen over de studie kun je ook nu al terecht bij de studieadviseurs van Future Planet Studies.

  Bindend studieadvies (BSA)

  Voor alle bacheloropleidingen geldt in het eerste jaar een Bindend studieadvies (BSA). Met het BSA wordt vastgesteld in hoeverre een student, aan het einde van het eerste studiejaar, daadwerkelijk de motivatie en capaciteiten bezit om te slagen in de opleiding. Het BSA is onderdeel van een reeks van maatregelen die de kans vergroten dat een student de opleiding tijdig succesvol afrondt.

  • Het eerste jaar van Future Planet Studies bestaat uit 60 studiepunten. Aan het einde van het eerste jaar moeten eerstejaars studenten minstens 48 van de 60 studiepunten hebben behaald om hun bachelor in het daaropvolgende studiejaar zonder meer voort te zetten.
  • Tijdens het eerstejaar krijgen alle eerstejaarsstudenten meerdere voorlopige studieadviezen, op basis waarvan ze tijdig actie kunnen ondernemen of besluiten om de studie te beëindigen.
  •  Studenten die een negatief BSA ontvangen, kunnen zich in het daaropvolgende studiejaar niet herinschrijven voor deze bacheloropleiding. Mocht een student door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte of andere persoonlijke factoren, er niet in slagen het aantal benodigde studiepunten voor een positief BSA halen, dan kan bij de examencommissie bezwaar worden gemaakt tegen een negatief BSA.

Extra mogelijkheden

 • Minors en keuzeruimte

  Naast het vastgestelde curriculum van Future Planet Studies kun je (extra) keuzevakken volgen. Je kunt ook een minor doen of losse keuzevakken aan de UvA.

  Met een minor kun je je tijdens de bachelor verdiepen in een specialisme binnen je eigen vakgebied of juist verbreden met kennis in ander vakgebied of een interdisciplinair thema. Je vormt hiermee je studieprogramma en bereid je voor op een master. Meer informatie over minors aan de UvA

  Keuzeruimte is er om je studie een eigen gezicht, passend bij jouw interesse, talenten en toekomstplannen te geven. Dat kan met een verblijf in het buitenland, een stage, een minor of keuzevakken uit het brede aanbod. Voor hulp bij het invullen van je keuzeruimte volgt tijdens de opleiding voorlichting van je studieadviseur.

 • Honoursprogramma

  Ben je op zoek naar een extra uitdaging? Wil je meer dan het reguliere studieprogramma van je vraagt? In aanvulling op de bachelor Future Planet Studies kun je deelnemen aan een van de honoursprogramma's van de UvA.

  Een honoursprogramma bied je een unieke kans je breed te ontwikkelen en je te verdiepen in wetenschappelijke, maatschappelijke, culturele, filosofische en actuele thema's. Inspirerende hoogleraren en docenten verzorgen extra colleges waarin een thema vanuit een interdisciplinair perspectief wordt behandeld. Ook discussieer je met medestudenten in kleine discoursgroepen of doe je eigen onderzoek.

 • Studeren in het buitenland

  De vraagstukken waarmee je je bij Future Planet Studies bezighoudt, spelen zich wereldwijd af en daarom is internationaal denken van belang.

  We proberen je hierbij te voeden, onder meer door meteen aan het eind van het eerste semester op veldexcursie naar het buitenland te gaan. En we bieden je inspiratie in de vorm van gastlezingen door internationaal gerenommeerde experts die hun visie geven op de belangwekkende thema's van deze tijd. Dit stelt je in staat om met kopstukken uit de wetenschap, invloedrijke overheidsinstanties en innovatieve frontrunners van gedachten te wisselen. Bekende sprekers in afgelopen jaren waren o.a. : Marjan Minnesma, Robbert Dijkgraaf, Wubbo Ockels, Louise Fresco, Jan Terlouw, Ruud Koornstra, Herman Wijffels en Joris Luyendijk.

  Engelstalig studiemateriaal

  Om op internationaal niveau te kunnen denken en werken, krijg je in de loop van je studie steeds vaker te maken met Engelstalig studiemateriaal. Je begint in het eerste jaar met het lezen van boeken of artikelen in het Engels. Dan beluister je colleges van gastsprekers in het Engels. Vervolgens leer je zelf presentaties te geven en verslagen te schrijven in deze taal. Vanaf het tweede jaar is het onderwijs van Future Planet Studies in principe volledig Engelstalig.  Op die manier ben je goed voorbereid om in het derde jaar in het buitenland te gaan studeren. De bachelorfase vormt daarmee ook op dit front een mooie opstap naar een van de Engelstalige onderzoeksmasters waarin je met je bachelordiploma kunt instromen, en wellicht zelfs naar een internationale carrière.  

  Studeren in het buitenland

  Een andere mogelijkheid om internationale ervaring op te doen is door in je specialisatiefase (het derde jaar) keuzevakken te volgen aan een buitenlandse universiteit, of een stage te doen in het buitenland.  Dit bevordert je internationale oriëntatie en helpt je om een netwerk op te bouwen dat niet stopt bij de grenzen van Nederland.

  Meer informatie over studeren in het buitenland

 • Stage

  Tijdens je bachelor kun je je kennis in de praktijk brengen tijdens een stage. Stages maken geen onderdeel uit van het bachelorprogramma, maar zijn zeker een nuttige toevoeging.

Studielast

 • Studiebelasting per week

  Gemiddeld heb je 16 contacturen per week. De overige 24 uur ben je bezig je voor te bereiden op de bijeenkomsten en de toetsmomenten. Bijvoorbeeld door kennisclips en webcolleges (terug) te kijken of schrijfopdrachten en presentaties te maken.

 • Onderwijsvormen

  Het onderwijsprogramma van Future Planet Studies is intensief. Docenten geven interactief college, stimuleren je tot zelfstudie, dagen je uit in werkgroepen en practica en verwachten dat je een actieve studiehouding laat zien.

  • Hoorcolleges
   Bij hoorcolleges luister je samen met de andere studenten in een auditoriumzaal naar de hoofddocent en maak je aantekeningen over de behandelde stof. De colleges zijn bij voorkeur interactief; je wordt uitgenodigd je vragen in te brengen of uitgedaagd dieper over bepaalde materie na te denken.
  • Werkgroepen
   Tijdens werkgroepen praat je met je medestudenten over gemaakte opdrachten, en wissel je onderling en met de begeleidende docenten je vragen en antwoorden uit. In de werkgroepen zit je doorgaans met niet meer dan twintig studenten.
  • Practicum
   In een practicum pas je de verworven theorie toe op praktijkvoorbeelden en leer je bijvoorbeeld modelsimulaties maken op de computer of oefen je je academische vaardigheden. Soms ga je op excursie om ervaring op te doen in de concrete praktijk. Afhankelijk van je majorkeuze ga je wellicht ook regelmatig op veldwerk of in het laboratorium aan het werk.
  • Zelfstudie
   Tijdens zelfstudie bereid je je voor op de klassikale bijeenkomsten, werkgroepen of practica. Je kunt hierbij gebruik maken van ondersteunende online onderwijsmiddelen zoals kennisclips, webcolleges, deficiëntiemodules, online quizzen en zelftoetsen. Deze staan ter beschikking via de digitale leeromgeving waar je te allen tijde toegang toe hebt.
  • Toetsing
   Alle vakken worden afgesloten met één of meerdere toetsen. Toetsen kunnen in de vorm van tussenopdrachten met een eindverslag, een presentatie, een essay of een traditioneel tentamen gegeven worden.