Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Ombudsfunctionaris

Medewerkers en studenten kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht als er op de werkvloer of in de studie een behoefte is aan onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk onderzoek met advies of bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer of wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden. Ze kunnen ook aankloppen voor advies, verwijzing naar de juiste instantie, gespreksleiding of bemiddeling. De ombudsfunctionaris behandelt als onafhankelijke en onpartijdige partij meldingen en signalen van medewerkers en studenten en kan eigen onderzoek initiëren en adviseren over structurele problemen en misstanden binnen de universiteit.

 • Contact

  De ombudsfunctionaris is vertrouwelijk te bereiken via onderstaand e-mailadres en telefoonnummer.

  Ook tijdens de periode dat er thuis wordt gewerkt en gestudeerd in verband met de coronamaatregelen, kun je contact opnemen met de ombudsfunctionaris. Je kunt bellen of mailen om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek via Zoom of Skype.

  De ombudsfunctionaris kan ondersteuning bieden bij vragen, dilemma’s of conflicten op de werkvloer of binnen de opleiding. Die ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit een (verdiepend) gesprek, advisering, verwijzing, bemiddeling of het instellen van een onafhankelijk onderzoek. Al het contact met de ombudsfunctionaris wordt vertrouwelijk behandeld. Je melding wordt anoniem geregistreerd.

  T: 06 11860520

  E: ombudsfunctionaris@uva.nl

  Maagdenhuis

  Ruimte 1.32

  Spui 21
  1012 WX Amsterdam

 • Over Samera Ouchene

  Samera Ouchene is vanaf 6 september 2021 de ombudsfunctionaris van de UvA. Zij is benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid aansluitend voor eenzelfde periode tweemaal te worden herbenoemd. Het betreft een fulltime aanstelling.

  Samera werkte jarenlang bij het Ministerie van Financiën. Zij gaf leiding aan professionals die samen werken aan vraagstukken op het terrein van handhaving, informatiemanagement en privacy, integriteit en toezicht. Ook was Samera verantwoordelijk voor de portefeuille integriteit.

  In september stelt Samera zich verder voor.

 • Werkwijze en taken

  De ombudsfunctionaris werkt onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk. De ombudsfunctionaris kan overgaan tot het uitvoeren van onderzoek en het adviseren over structurele problemen en misstanden binnen de universiteit.

  Medewerkers en studenten kunnen bij de ombudsfunctionaris terecht als er op de werkvloer of in de studie een behoefte is aan onafhankelijk, onpartijdig en vertrouwelijk onderzoek met advies of bemiddeling. Bijvoorbeeld bij problemen in de samenwerking tussen mensen, conflicten op de werkvloer, wanneer ongewenst gedrag structureel en langdurig is geworden.

  Ze kunnen ook aankloppen voor advies, verwijzing naar de juiste instantie, gespreksleiding of bemiddeling. De ombudsfunctionaris behandelt als onafhankelijke en onpartijdige partij meldingen en signalen van medewerkers en studenten en kan eigen onderzoek initiëren. 

  Taken:

  • Het adviseren (omvattend doorverwijzen) van (groepen) medewerkers en studenten over de aangedragen vraag, dilemma of conflict
  • Het adequaat door- of terugverwijzen naar de juiste instanties, primair binnen UvA, maar waar nodig daar buiten
  • Het doen van onderzoek en op basis hiervan doen van aanbevelingen
  • Het bemiddelen en weer in gesprek brengen van partijen binnen daartoe geëigende organisatiestructuren, al dan niet door middel van mediation
  • In kaart brengen van de cultuur ten aanzien van gedrag, deze bespreekbaar maken en verbeteren
  • Het signaleren van systematische tekortkomingen in regelgeving of organisatie-invulling
  • Adviseren aan het CvB en aan leidinggevenden die in de positie zijn om te acteren op een gemelde kwestie
  • Publiceren en rapporteren over waarnemingen en bevindingen via openbare media
  • Een openbaar verslag opstellen

  Jacqueline Schoone was ook kwartiermaker voor de permanente invulling van de positie. Zij heeft in kaart gebarcht hoe de ombudsfunctionaris zich moet verhouden tot de bestaande loketten voor het bespreken en behandelen van klachten aan de UvA: klachtencommissie, diversity officers, vertrouwenspersoon individuele rechtspositie, vertrouwenspersonen ongewenst gedrag, bedrijfsmaatschappelijk werk, bedrijfsarts, studentendecanen, studentenpsychologen.

 • Evaluatie ombudsfunctie

  In 2024 voeren CvB en medezeggenschap een evaluatie uit die leidt tot een besluit over het wel of niet voortzetten van de functie. Hierbij evalueren we niet alleen de functie van de ombudsfunctionaris zelf, maar ook de helderheid van de taakverdeling en samenwerking met de andere relevante actoren binnen het domein van sociale veiligheid.

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid

  De ombudsfunctionaris draagt bij aan een toename van het vertrouwen in de universitaire gemeenschap op het gebied van sociale veiligheid. Het realiseren van een veilige en diverse studeer- en werkomgeving is afhankelijk van veel verschillende factoren, en een ombudsfunctionaris kan daaraan een bijdrage leveren.