Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Mw. prof. mr. J.E. (Jacobine) van den Brink

Hoogleraar Bestuursrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:A9.02
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • Profiel

  Introductie

  Prof. mr. dr. J.E. (Jacobine) van den Brink is  hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is voorzitter van de sectie bestuursrecht. In haar onderwijs en onderzoek richt zij zich op de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Meer in het bijzonder ligt haar expertise bij het Europees en Nederlands financieel bestuursrecht ((Europees) subsidierecht, staatssteun en schaarse publieke rechten). Daarnaast is Jacobine één van de initiatiefnemers van het Netwerk Europese Subsidies, een netwerkorganisatie via LinkedIn met meer dan 500 leden.
   

  Curriculum vitae

  Jacobine van den Brink (1978) studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij voor vijf jaren als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In september 2007 is zij begonnen als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden.

  In december 2012 promoveerde Jacobine bij Professor W. (Willemien) den Ouden en dr. P.C. (Paul) Adriaanse op het proefschrift “De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen”. Vervolgens werkte zij van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2016 als universitair docent Staats- en bestuursrecht.

  Naast haar universitaire taken was Jacobine in 2012 voor twee dagen per week gedetacheerd bij de Raad van State als adviseur doorwerking EU-recht en in 2013 voor drie maanden werkzaam als ‘stagiaire a-typique’ bij de Europese Commissie, DG Mededinging in Brussel. In dat kader was zij betrokken bij de modernisering van het staatssteunrecht. Zij was verder van 2007-2013 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Europees recht en één van de initiatiefnemers van de Studiegroep Europees Recht (STER).

  Van 1 juli 2016 tot en met 31 oktober 2018 was Jacobine werkzaam als hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht.


  Relevante nevenfuncties

  Jacobine is vaste annotator van het tijdschrift Administratiefrechtelijke beslissingen (AB), één van de belangrijkste jurisprudentietijdschriften op het gebied van het bestuursrecht. Daarnaast is zij o.a. lid van de Kiesraad, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht), lid van de bezwaarschriftencommissie van NWO, voorzitter van de bezwaarschriftcommissie van de Koninklijke Bibliotheek en maakt zij deel uit van verschillende redacties. Ook is zij lid van de European Group of Public Law.
   

  Onderwijs

  Jacobine van den Brink geeft zowel binnen als buiten de Universiteit van Amsterdam veel onderwijs op het terrein van het (Europees) bestuursrecht en financieel bestuursrecht.

  * Scriptiebegeleiding over onderwerpen op het terrein van het (Europees) bestuursrecht of het (Europees) subsidierecht;

  * PAO-onderwijs op diverse terreinen (subsidierecht, Europees subsidierecht, staatssteun en Europees bestuursrecht), o.a. voor Kluwer en PAO Leiden;

  * In 2014 verzorgde zij een Summer School in Griekenland op het terrein van het Europees subsidierecht voor de European Public Law Organisation.


  Onderzoek

  De onderzoeksexpertise van Jacobine richt zich op het financieel bestuursrecht en de europeanisering van het bestuursrecht. Kernpublicaties zijn:

  J.E. van den Brink, Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch, Deventer: Kluwer 2018.

  J.E. van den Brink, De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen (diss. UL), Deventer: Kluwer 2012 (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/20290)

  J.E. van den Brink, W. den Oudden, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Beginselen en fundamentele rechten’, in: Widderhoven & Prechal (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 123-261.

  J.E. van den Brink, ‘Requirements under European Law on the allocation of scarce European subsidies’, in: W. den Ouden, P.C. Adriaanse & F.J. van Ommeren, Allocation of limited public rights and grants in the EU and its Member States, Cambridge: Intersentia 2016, p. 127-161.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Invest-NL: Bankieren met € 2,5 miljard publiek geld’, NJB 2018, p. 1572-1578.

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Subsidie nieuwe stijl – publiek geld verplicht?’, NJB 2016, p. 2888-2897.

  J.E. van den Brink, ‘The Significance of European Administrative Soft Law for the Implementation of European Structural and Investment funds in the Member States’, European Structural and Investment Funds Journal 2016, p. 2-11.

  J.E. van den Brink & J.C.A. van Dam, ‘Nederlandse bestuursrechters en Unierechtelijke ‘beleidsregels’, JB Plus 2014, p. 3-27 (met J.C.A. van Dam).

  J.E. van den Brink & W. den Ouden, ‘Europese subsidies en staatssteun’, Tijdschrift voor Staatssteun 2012, p. 99-109 (met W. den Ouden).


  Begeleiding promotieonderzoek

  Momenteel begeleidt Jacobine een zestal promotieonderzoeken op het terrein van het financieel bestuursrecht:

  • Mw. mr. V.A. (Veerle) van Waarde: het revolverend fonds (samen met dr. R. (Rolf) Ortlep.
  • Mw. mr. L.W. (Louise) Verboeket: de publieke prijs (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. E.J. (Ellen) Hardy: financiering van de kunst- en cultuursector (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. E.M.M.A. (Esmée) Driessen: het right to challenge (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden).
  • Mw. mr. J.C.A. (Clara) van Dam: rol van guidance documenten van de Europese Commissie in de implementatie van het EU-recht in de nationale rechtsorde (samen met prof. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden en prof. dr. W.J.M. (Wim) Voermans).
  • Maximilian Völlmer: financial instruments and state aid (samen met prof. dr. Phedon Nicolaides).

   


   


   

   

 • Publicaties

  2019

  2017

  • van den Brink, J. (2017). Book review: M. Ruffert (ed.), The model rules on EU administrative procedures: Adjudication, Groningen: Europa Legal Publishing, 2016 (200 p.). Review of European Administrative Law, 2017(1), 155-160. https://doi.org/10.7590/187479817X14945955772028
  • van den Brink, J. E., den Ouden, W., Prechal, A., Widdershoven, R. J. G. M., & Jans, J. H. (2017). Rechtsbeginselen en fundamentele rechten. In S. Prechal, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht (4e ed., pp. 123-262). Nijmegen: Ars Aequi Libri.

  2016

  2015

  • den Ouden, W., & Brink, J. E. V. D. (2015). General Principles of EU Law. In Europeanisation of public law (pp. 157-260). Groningen: Europa Law Publishing.

  2014

  • Brink, J. E. V. D., & den Ouden, W. (2014). Europeanisering door rechtsbeginselen: Op weg naar rechtseenheid en duidelijkheid of de bescherming van de Nederlandse burger in gevaar? In Europeanisering van het algemeen bestuursrecht, 75 jaar VAR (pp. 75-97). (VAR Vereniging voor Bestuursrecht). Den Haag: Boom juridisch.
  • van den Brink, J. E., & Dam, J. C. A. V. (2014). Nederlandse bestuursrechters en unierechtelijke 'beleidsregels'. Jurisprudentie Bestuursrecht Plus, 1(1), 3-27.

  2013

  • den Ouden, W., Kortmann, C. N. J., Jongbloed, A. W., Brink, J. E. V. D., & Tjepkema, M. K. G. (2013). De bestuursrechtelijke geldschuldenregeling: Titel 4.4 Awb geëvalueerd. Den Haag: WODC, Ministerie van Veiligheid & Justitie.

  2012

  • Dam, J. C. A. V., & Brink, J. E. V. D. (2012). IPK International/Europese Commissie. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 60(3), 121-125.
  • van den Brink, J. (2012). Europeesrechtelijke eisen aan de verdeling van schaarse Europese subsidies. Netherlands Administrative Law Library, juni, 1-42. https://doi.org/10.5553/NALL/.000003
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2012). Europese subsidies en staatssteun. Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, 2012(3), 99-109.

  2010

  • Brink, J. E. V. D. (2010). Europese grenzen aan het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel. In Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen?: over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie : preadviezen uitgebracht voor de bijeenkomst van de Jonge VAR op 27 november 2009 (pp. 63-141). (Jonge VAR-reeks; Vol. 8). Den Haag: Boom juridisch.

  2020

  • van Waarde, V. A., & van den Brink, J. E. (2020). CBb (nr. 18/2128: Exceptieve toetsing. Transparantiebeginsel. Schaarse subsidie. Financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(45), 2704-2710. [AB 2020/413].
  • van Waarde, V. A., & van den Brink, J. E. (2020). Rb. Overijssel (ak_ 19 _ 1837: (Buitenwettelijk) bestuursorgaan. Financiële vereiste. Wob-verzoek. Revolverend fonds). AB Rechtspraak Bestuursrecht, 2020(47), 2786-2791. [AB 2020/426].

  2019

  • van Waarde, V. A., & van den Brink, J. E. (2019). CBB (nr. 15/877a: Geen kenbare subsidieverplichting tot samenwerking binnen samenwerkingsverband. Verplichting om te zorgen voor een goede samenwerking tussen de deelnemers in het project is, gelet op de aard en functie, in de eerste plaats een verplichting van de penvoerder. Subsidie is ten onrechte lager vastgesteld). AB , 2019(4), 193-202. [AB 2019/31].

  2018

  • van den Brink, J. E. (2018). Realistisch revolveren: Het revolverend fonds met een Europese touch. Deventer: Wolters Kluwer.
  • van den Brink, J. E., & Drahmann, A. (2018). RVS (nr. 201706123/1/A2: Beginsel van gelijke kansen is ook van toepassing op de verdeling van schaarse subsidiemiddelen). Administratiefrechtelijke Beslissingen, 42(406).

  2017

  • van den Brink, J. E. (2017). Bevoegdheid tot verrekening basisbetaalregeling en bedrijfstoeslag.
  • van den Brink, J. E. (2017). Subsidievaststelling op nihil geeft geen blijk van daadwerkelijke belangenafweging.
  • van den Brink, J. E. (2017). Subsidievaststelling op nihil is niet onevenredig.
  • van den Brink, J. E., & Verboeket, L. W. (2017). Subsidiekorting niet van strafrechtelijke aard.

  2016

  • van den Brink, J. E. (2016). Geen verschoonbare termijnoverschrijding voor leden van een subsidie-samenwerkingsverband als gevolg van nalaten penvoerder.
  • van den Brink, J. E. (2016). Intrekking besluit tot subsidieverlening zit verstopt in bijlage bij een bijlage bij een besluit.
  • van den Brink, J. E. (2016). Niet leveren projectbijdrage van deelnemer aan samenwerkingsverband leidt tot een lagere subsidievaststelling.
  • van den Brink, J. E. (2016). Uitleg van het Unierechtelijk gecodificeerd vertrouwensbeginsel.
  • van den Brink, J. E. (2016). Unierechtelijke terugvorderingsverplichting in combinatie met nationale terugvorderingsbevoegdheid.
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2016). Unierechtelijke verordening verplicht de staatssecretaris tot correctie van de subsidievaststelling.
  • van den Brink, J., & Verboeket, L. (2016, Dec 10). Subsidiekorting is geen punitieve sanctie.

  2015

  • van den Brink, J. E. (2015). Bevoegdheidsgrondslag neergelegd in Unierechtelijke verordening; deels geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel.
  • van den Brink, J. E., & Veldwijk, J. (2015). Beroep op het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel slaagt niet.
  • van den Brink, J. E., & Veldwijk, J. (2015). Geslaagd beroep op het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel.
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2015). AB 2015/226. Annotatie bij ABRvS van 15 april 2015.
  • van den Brink, J. E., & van Dam, J. C. A. (2015). Ten onrechte weigering van een Europese subsidie: verplichting tot rechtsherstel op groen van EU-recht?
  • van den Brink, J. E., & van Oevelen, R. D. (2015). Strijd met Europese staatssteunregels.

  2014

  • van den Brink, J. E. (2014). Europese subsidie. Bevoegdheid tot verrekening.
  • van den Brink, J. E., & Mohammad, A. H. A. (2014). Verzorgen van post-academisch onderwijs als dienst. Ervaringsvoorwaarde is geschikt en noodzakelijk.
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2014). Legaliteitsbeginsel. Bevoegdheid tot terugvordering op basis van een communautaire beschikking?
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2014). Toepassing vertrouwensbeginsel overeenkomstig de voorschriften van het recht van de Unie.
  • van den Brink, J. E., & van Dam, C. (2014). AB 2014/186. Annotatie bij CBB van 13 maart 2013.
  • van den Brink, J. E., & van Dam, J. C. A. (2014). AB 2014/187. Annotatie bij CBB van 16 september 2013.

  2013

  • van den Brink, J. E. (2013). Bevoegdheidsgronslag in Europese verordening voor terugvordering Europese subsidie wegens de niet-naleving Europese aanbestedingsregels.
  • van den Brink, J. E., & Pereth, S. (2013). AB 2013/203. Annotatie bij CBB van 25 mei 2012.

  2012

  • van den Brink, J. E. (2012). AB 2012/136. Annotatie bij Rechtbank Amsterdam van 22 september 2011.

  2011

  • van den Brink, J. E. (2011). Europese soft law: niet de status van een wettelijk voorschrift.
  • van den Brink, J. E. (2011). Geen subsidieverplichting in de zin van artikel 4:37 van de Awb.
  • van den Brink, J. E. (2011). Subsidie gefinancierd met EU-geld: strengere uitleg nationaal subsidierecht.
  • van den Brink, J. E., & de Kruif, C. (2011). Handhavingsplicht strengere nationale regels bij EU-subsidies.
  • van den Brink, J. E., & de Kruif, C. (2011). Ontvankelijkheid beroep tot nietigverklaring tegen beschikking die niet tot verzoeksters is gerecht. Criterium van het rechtstreeks geraakt zijn.

  2010

  • van den Brink, J. E. (2010). AB 2010/21. Annotatie bij ABRvS van 4 maart 2009.
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2010). AB 2010/283. Annotatie bij ABRvS van 30 december 2009.

  2009

  • van den Brink, J. E. (2009). AB 2009/77. Annotatie bij ABRvS van 17 september 2008.
  • van den Brink, J. E. (2009). USZ 2009/159. Annotatie bij CRvB van 7 april 2009.

  2008

  • van den Brink, J. E. (2008). AB 2008/192. Annotatie bij CRvB van 2 oktober 2007.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/143. Annotatie bij CRvB van 14 februari 2008.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/299. Annotatie bij CRvB van 29 juli 2008.
  • van den Brink, J. E. (2008). USZ 2008/99. Annotatie bij CRvB van 30 januari 2008.

  2019

  • van den Brink, J. E. (2019). ABRvS (201710294/1/A2: Bevoegdheid tot verrekening van subsidies in ministeriële subsidieregeling). AB, 2019(7), 421-427. [2019/64].

  2018

  • van den Brink, J. E. (2018). Realistisch revolveren: Het revolverend fonds met een Europese touch. Maastricht: Maastricht University.
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2018). Invest NL: Bankieren met €2,5 miljard publiek geld; welke regels gelden er eigenlijk? Nederlands Juristenblad, 2018(22), 1572-1578.

  2016

  • Brink, J. E. V. D. (2016). Het ESF-arrest: hoe de Nederlandse beginselen van legaliteit en vertrouwen van het Unierechtelijke toneel verdwenen. In 100 jaar AB (pp. 205-210). Deventer: Wolters Kluwer.

  2015

  • van den Brink, J. E. (2015). AB 2015/347. Annotatie bij CBb van 19 september 2014.
  • van den Brink, J. E. (2015). ABRvS (nr. 201401137/1/A2: Beroep op het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel slaagt niet. Toepassing van het nationaal vertrouwensbeginsel zou niet tot een ander oordeel hebben geleid). AB, 2015, [385].
  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2015). AB 2015/255. Annotatie bij HvJ van 18 december 2014.

  2014

  • van den Brink, J. E. (2014). AB 2014/106. Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 december 2012.

  2012

  • van den Brink, J. E., & den Ouden, W. (2012). Fouten bij de besteding van EU-gelden. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 60(1), 26-27.

  2012

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
   Lid van de VAR-commissie "Europeanisering van het bestuursrecht"
  • Wolters Kluwer
   Vaste annotator en coördinator subsidiecluster AB
  • Kluwer
   Lid van de redactie van de Handboekenreeks Staats- en bestuursrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
   Rechter-plaatsvervanger
  • Wolters Kluwer
   Lid van de redactie van de serie Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht
  • HYPE
   Lid comité van aanbeveling
  • Koninklijke Bibliotheek
   Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie van de Koninklijke Bibliotheek
  • Kluwer
   Redactielid Kluwer Collegebundel
  • Evangelische Omroep
   Lid van de Raad van Toezicht
  • Kiesraad
   Lid van de Kiesraad
  • Kluwer
   Redactielid AB, tijdschrift voor administratiefrechtelijke beslissingen
  • Kluwer
   Redactielid AB