Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
 • Profiel

  Introductie

  Rolf Ortlep is universitair hoofddocent Bestuursrecht en opleidingsdirecteur Publiekrecht (master Strafrecht en master Staats- en Bestuursrecht) aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij hoogleraar (Europees) bestuursrecht en sectievoorzitter aan de Open Universiteit. Verder is hij onder meer rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland (sectie vreemdelingenrecht), bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR) en voorzitter van de eindredactie van een van de oudste en meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften, de AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB).

  Rolf Ortlep studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en was aan die universiteit bijna twintig jaar verbonden, met als laatste functie universitair hoofddocent Staats- en bestuursrecht. Hij is aldaar in 2011 gepromoveerd op een onderwerp over de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht: De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht. In zijn onderwijs en onderzoek begeeft hij zich vooral op de volgende rechtsgebieden: algemene rechtsleer, EU-recht, (Europees) bestuursrecht, staatsrecht, bestuursprocesrecht, burgerlijk procesrecht, belastingprocesrecht, overheid en privaatrecht en aansprakelijkheidsrecht. 

  Onderwijs

  Al vele jaren verzorgt Rolf Ortlep met veel plezier alle onderwijsvormen in de bachelor- en masteropleiding Staats- en bestuursrecht. Hij heeft ruime ervaring om verschillende opleidings- en leerlijnen te formuleren en erop toe te zien dat die lijnen in de door hem ontwikkelde en gecoördineerde cursussen tot uitdrukking komen. Daarnaast verzorgt hij postacademisch onderwijs voor advocaten, rechters en overheidsmedewerkers. Dit in combinatie met zijn nevenfuncties en onderzoek, maakt dat hij veel inzicht heeft in de beroepspraktijk en dat inzicht brengt hij tevens tot uitdrukking in zijn onderwijs.

  Het onderwijs moet voor hem zo ingericht zijn dat niet studenten (juristen) worden opgeleid die met de pen (of het toetsenbord) in de aanslag zitten om het ‘juiste’ antwoord te noteren, maar die inzien dat ook de rechtstoepassing in het bestuursrecht niet is gebaseerd op dwingende logica en bovennatuurlijke begrippen die eeuwige gelding hebben. De rechtstoepassing betreft altijd een keuze, voortkomend uit de afweging van de betekenis van regelgeving tegen de betekenis van ongeschreven rechtsnormen die voor het individuele geval van belang kunnen zijn.  De student moet verder volgens hem in staat worden gebracht om een analyse en reflectie op het recht als systeem te kunnen geven, om vervolgens het recht in een bredere wetenschappelijke en maatschappelijke context te plaatsen. 

  De vragen die er uiteindelijk voor hem het meest toe doen zijn vragen als: Wat is de achterliggende reden van een bepaalde rechtsregel of rechtssysteem. Wat voor invloed heeft de sociale omgeving en andere maatschappelijke systemen zoals de economie en de politiek op het recht. Komt het recht tegemoet aan de eisen die de maatschappij daaraan stelt en wat zijn de effecten van het recht op de maatschappij. Pas bij de beantwoording van deze vragen wordt toegekomen aan de door hem voorgestane interactie met de student en uitdagend (activerend) onderwijs. Hij ziet het daarbij als zijn taak om de student aan het twijfelen te brengen. Goed onderwijs is voor hem aldus dat de student inziet dat er geen zekerheden in het recht zijn: het recht wordt pas echt ‘gevonden’ wanneer erover wordt nagedacht en gediscussieerd. Anders gezegd, pas in de openlijke confrontatie van tegengestelde argumenten en posities kan het recht vorm en inhoud krijgen. Daarbij acht hij het van belang om de verbondenheid met de student naar buiten te brengen door studenten mee te nemen in het verrichten van onderzoek.

  Onderzoek

  Onderwijs geven vanuit een maatschappelijk probleem past bij de overtuiging van Rolf Ortlep dat onderwijs en onderzoek integraal met elkaar verbonden zijn. Voor hem staat een multidimensionale invalshoek voorop, waarbij niet alleen – vanuit de rechtsgrondslagen – vakgebiedoverstijgend onderzoek wordt gedaan, maar ook klassiek-juridisch onderzoek gecombineerd wordt met bijvoorbeeld empirisch gedragswetenschappelijk onderzoek. Hij heeft dan ook ruime ervaring als (mede-)initiator en  coördinator van vakgebiedoverstijgende onderzoeksprojecten, zoals: Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten en Rechtseenheid volgens rechters in eerste aanlegDoor deze werkzaamheden komt hij direct in aanraking met andere rechtsgebieden en disciplines, hetgeen hem aanspoort om zich ook buiten zijn eigen vakgebied en discipline te ontwikkelen.

  Dat vanwege een gemene onderbouw het bestuursrecht van het privaatrecht kan leren, zowel wat betreft het procesrecht als het materiele recht, is een bijzondere onderzoeksinteresse. Hij spreekt daarover nader in bijvoorbeeld de publicaties 'Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen' en Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht (via de link op deze site te downloaden). Een andere bijzondere onderzoeksinteresse betreft de wisselwerking tussen het Europees en nationaal bestuursrecht. Dit komt onder meer tot uitdrukking als vaste medewerker van de Kroniek Europees staats- en bestuursrecht, als medeauteur van de boeken Inleiding tot het Europees bestuursrechtComparative Administrative Law, en Europeanisation of Public Law, en als medeauteur van het rapport van de Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht, getiteld: Europa en het algemeen bestuursrecht Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde.

  De afgelopen jaren heeft Rolf Ortlep dan ook een sterk en erkend onderzoeksprofiel opgebouwd. Dit komt samengevat tot uitdrukking in vele nationale en internationale publicaties, lezingen op congressen, schrijven van blogs, redactiewerk in wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), en het binnenhalen en uitvoeren van derde geldstroomonderzoeken. Een andere erkenning is het winnen van de prestigieuze VAR-prijs en het voor die vereniging schrijven van een VAR-preadvies. Uit het juryrapport van die prijs: ‘Daar komt bij dat deze auteur niet alleen alles af weet van [zijn proefschriftonderwerp], maar van zo ongeveer alle andere onderwerpen van het bestuursrecht. Hij kent de bestuursrechtelijke canon uit zijn hoofd. Hij is wel de geheime Utrechtse zoekmachine genoemd. In talloze annotaties en artikelen (nationaal en internationaal) legt hij op heldere wijze brede verbanden tussen verschillende vraagstukken en tussen het Nederlandse recht en het EU-recht. Het is mede om die bijdragen aan het debat, die zichtbaarheid naar buiten en kennis in de breedte dat de jury Rolf Ortlep als winnaar heeft gekozen.’

 • Podcast: De Beschouwers_Zorg en Ortlep over bestuursrecht

  In de podcast ‘De Beschouwers’ zullen Wouter Zorg en Rolf Ortlep (hopelijk) maandelijks hun licht laten schijnen over bestuursrechtelijke actualiteiten.

  • In de eerste aflevering bespreken zij de onderwerpen: redelijkheid en billijkheid, maatwerk en responsiviteit, en geschiloverstijgende aspecten van rechterlijke uitspraken.
  • De tweede aflevering gaat over redelijkheid en billijkheid 2.0 nav een komende bijdrage (R. Ortlep, 'Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen', JBplus 2020/4, p. 24-41), en de rubriek BRvR, waarin het onderscheid tussen een bestraffende en herstelsanctie aan bod komt
  • De derde aflevering gaat over, hoe kan het ook anders, de kinderopvangtoeslagaffaire en de reactie van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.
  • De vierde aflevering gaat over de last onder dwangsom nieuwe stijl, het Unierechtelijk vertrouwensbeginsel en de plicht tot schadevergoeding, en het reflectieprogramma van de Afdeling bestuursrechtspraak.
 • Drieluik: gewenste ontwikkeling in het bestuursrecht
  1. R. Ortlep, Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
  2. R. Ortlep, 'Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen', JBplus 2020/4, p. 23-40.
  3. R. Ortlep, 'Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen?', in: R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
 • Publicaties

  Sleutelpublicaties

   

  • R. Ortlep, 'Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen?', in: R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2022.
  • R. Ortlep, 'Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen', JBplus 2020/4, p. 23-40.
  • R. Ortlep, Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020.
  • R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘European Administrative Law’, in: R. Seerden (ed.), Comparative Administrative Law. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia 2018, p. 267-356.
  • R. Ortlep, ‘Het Hangmat-arrest en de algemene beginselen van behoorlijke rechtsvorming’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet en R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 299-318.
  • R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Judicial Protection’, in: J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (eds.), Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing 2015, p. 331-434.
  • R. Ortlep, ‘Optimaliseren rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep en A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter. VAR-reeks 154, Den Haag: BJu 2015, p. 59-160.
  • R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘Collisions between EU law and national law’, in: H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht, Oisterwijk: WLP 2012, p. 173-186.
  • R. Ortlep, De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht, dissertatie, Recht en Praktijk – Staats- en bestuursrecht, deel SB4, Deventer: Kluwer 2011.

   

  Wetenschappelijke publicatie

  1. R. Ortlep, 'Wat behoort de rechter naar zijn beste vermogen te doen?', in: R.J.B. Schutgens e.a. (red.), Toetsingsintensiteit. Een vergelijkende studie naar het variëren van de toetsingsintensiteit door de rechter, Deventer: Wolters Kluwer 2022

  2. J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Hoe leidt de kinderopvangtoeslagaffaire naar een maatschappelijk relevante en kritische rechtswetenschap?’, Ars Aequi januari 2022, p. 58-63

  3. R. Ortlep & M. van Zanten, ‘De Purmerend-zaak: de leer van de formele rechtskracht in ketenbesluitvorming’, JBplus 2021/13, p. 198-210

  4. J.E. van den Brink, R. Ortlep & V.A. van Waarde, 'Kinderopvangtoeslagaffaire: het belang van verbinding tussen het staats- en bestuursrecht voorop!', in: N. de Boer e.a. (red.), Liber amicorum Besselink, Amsterdam: UvA 2021, p. 233-253

  5. R. Ortlep & V.A. van Waarde, ‘Revolverend publiek geld in het echt! Dienstbaar in alle mogelijke soorten en maten?’, in: L.W. Verboeket e.a. (red.), Bestuursrecht in het echt. Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 417-432

  6. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Wie wenst en hoopt leeft al in de toekomst. Europa en het algemeen bestuursrecht Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde’, NTB 2021/138, p. 318-324.

  7. J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Kinderopvangtoeslagaffaire - De democratische rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard’, NJB 2021/353, p. 363-370.

  8. Co-auteur, Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht, Europa en het algemeen bestuursrecht Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde, Den Haag: Boom Juridisch 2021 (268 pp).

  9. R. Ortlep, ‘Referentiekader van waaruit wij het bestuursrecht bezien en waarderen’, JBplus 2020/4, p. 24-41

  10. R. Ortlep, Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2020.

  11. Co-auteur FIDE-rapport, National courts and the Enforcement of EU Law, 2020

  12. J.E. van den Brink & R. Ortlep, ‘Europese wet bestuursrecht: inspiratie voor intrekkingsregeling besluiten in de Awb?’, NTB 2019/39, p. 393-401.

  13. R. Ortlep, ‘Tot elkander staande in een door de goede trouw beheerste rechtsverhouding’, in: A.W.G.J. Buijze e.a. (red.), Goed bestuur in perspectief (Addink-bundel), Deventer: Kluwer 2019, p. 225-237

  14. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘Staat niet aansprakelijk voor niet prejudicieel verwijzen’, O&A 2019/20, p. 44-51

  15. R. Ortlep, ‘Het meest bedrieglijke Awb-artikel en de heroverwegingsplicht naar het Unierecht’, in: T. Barkuysen e.a. (red.), 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid, Deventer: Kluwer 2019, p. 479-487.

  16. R. Ortlep, ‘Het besluitbegrip in relatie tot een bestuurlijke waarschuwing’, AA 2018, p. 895-902.

  17. E.G.D. van Dongen, R. Ortlep & T. van Veldhuizen, ‘Rechtseenheid volgens rechters in eerste aanleg’, Trema 2018/6.

  18. R. Ortlep, ‘De rechterlijke polsstok bij de bestrijding van legale gezondheidsbedreigende risico’s’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (red.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018, p. 119-132.

  19. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘European Administrative Law’, in: R. Seerden (ed.), Comparative Administrative Law. Administrative Law of the European Union, its Member States and the United States, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia 2018, p. 267-356.

  20. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, ‘De goede voornemens van een Europese wet bestuursrecht’, AA 2018 mei, p. 411-417.

  21. R. Ortlep en W.S. Zorg, ‘Van marginale rechterlijke toetsing naar toetsing op maat: einde van een geconditioneerde respons?’, AA 2018 januari, p. 20-25.

  22. R. Molendijk en R. Ortlep, ‘De erosie van het Nederlandse legaliteitsbeginsel onder invloed van het Unierecht’, JBplus 2017/4, p. 305-324.

  23. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Hoofdstuk VI – Rechtsbescherming’, in: S. Prechal en R.J.G.M. Widdershoven (red.), Inleiding tot het Europees bestuursrecht, vierde geheel herziene druk, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 327-431.

  24. R. Ortlep, ‘Het besluitbegrip: niet steeds één juist antwoord’, in: C.C. de Kluiver e.a. (red.), Vijftig weeffouten in het BW. Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 83-88.

  25. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Slotbeschouwing: naar een geharmoniseerde maatstaf voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak?’, O&A 2017/35, p. 107-118.

  26. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Heeft het rechtsvastellend besluit bestaansrecht?’, AB2017/194, p. 1296-1303.

  27. I. Giesen en R. Ortlep, ‘Een mogelijk succesverhaal? De prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht’, Trema 2017/4, p. 135-145.

  28. A.L.M. Keirse en R. Ortlep, ‘Policy-argumenten in het overheidsaansprakelijkheidsrecht: een rechtsvergelijkend perspectief’, O&A 2017/2, p. 3-14.

  29. R. Ortlep, ‘Tussen droom en daad: advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht’, JBplus 2016/4, p. 3-24.

  30. R. Ortlep, ‘Het Hangmat-arrest en de algemene beginselen van behoorlijke rechtsvorming’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet en R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 299-318.

  31. R. Molendijk en R. Ortlep, ‘Het legaliteitsbeginsel in het licht van het Unierecht: vijf jaar later’, AB 2016/455, p. 2867-2876.

  32. R. Ortlep en W. Zorg, ‘Marginale rechterlijke toetsing onder druk: een voortgaande tred vooruit?’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet en R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 1-18.

  33. C.B. Modderman en R. Ortlep, ‘De betekenis van uitlatingen van de zijde van de regering bij wetsinterpretatie door de rechter’, in: R. Ortlep, F.A.G. Groothuijse, J. Kiewiet en R. Nehmelman (red.), De rechter onder vuur, Oisterwijk: WLP 2016, p. 139-152.

  34. R. Ortlep, ‘44. Meldingsstelsel Leeuwarden. Strategisch besluitbegrip. Besluitbegrip als toegangsbewijs voor rechtsbescherming’, in: T. Barkhuysen e.a. (red.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 697-713.

  35. R. Ortlep, ‘Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: spontane harmonisatie van de Köbler-rechtspraak’, AB 2016/157, p. 921-941

  36. R. Ortlep, ‘Prejudiciële procedure motie Recourt Taverne: oude wijn in nieuwe zakken’, JBplus 2015/3, p. 180-198.

  37. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Judicial Protection’, in: J.H. Jans, S. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven (eds.), Europeanisation of Public Law, Groningen: Europa Law Publishing 2015, p. 331-434.

  38. R. Ortlep, ‘Meerwaarde van de annotatie: onderlinge relatie tussen rechterlijke rechtsvorming, motiveren en annoteren’, in: A.T. Marseille e.a. (red.), Behoorlijk bestuursprocesrecht (De Waard-bundel), Den Haag: BJu 2015, p. 341-348.

  39. R. Ortlep, ‘Optimaliseren rechtseenheid tussen de hoogste bestuursrechters’, in: E.M.H. Hirsch Ballin, R. Ortlep en A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter. VAR-reeks 154, Den Haag: BJu 2015, p. 59-160.

  40. R. Ortlep, ''Dwangsommetje scoren': misbruik dwangsomregeling door middel van oneigenlijke Wob-verzoeken', JBplus 2014, p. 226-243.

  41. R. Ortlep, 'Bekendmaking besluit 'op een andere geschikte wijze'', Netherlands Administrative Law Library 2014 (http://www.nall.nl).

  42. R. Ortlep, 'De bestuursrechter: toetsing aan artikel 9 EVRM', in: H.A. Post en G. van der Schyff (red.), Artikel 9 EVRM in de Nederlandse rechtsorde, Oisterwijk: WLP 2014, p. 191-203.

  43. R. Ortlep, W. den Ouden, Y. Schuurmans, A. Tollenaar, G. van der Veen en J. Wolswinkel, ‘Nut en noodzaak van een algemene codificatie van bestuursrecht’, Netherlands Administrative Law Library, 2014 (http://www.nall.nl).

  44. R. Ortlep en B.J. Schueler e.a., ‘De praktijk en werking van drie versnellingsinstrumenten uit de Awb’, JBplus 2014, p. 168-181.

  45. R. Ortlep, ‘Definitieve geschilbeslechting: wanneer is toepassing van de bestuurlijke lus op haar plaats?’, TRA 2014/87, p. 13-16.

  46. R. Ortlep, ‘Het arrest Byankov: specifieke Unierechtelijke plicht tot heroverweging van een in rechte onaantastbaar besluit’, Netherlands Administrative Law Library 2013 (http://www.nall.nl).

  47. R. Ortlep, 'Toetsing aan de vrijheid van godsdienst door de bestuursrechter', JBplus 2013, p. 192-209.

  48. B.J. van Ettekoven en R. Ortlep, 'Zelf in de zaak voorzien en schadevergoeding', O&A 2012, p. 2-18.

  49. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, 'The principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy', Netherlands Administrative Law Library 2012 (http://www.nall.nl).

  50. R. Ortlep, 'Bestuurlijke lus: terugkomen op een in een tussenuitspraak neergelegde bindende eindbeslissing', JBplus 2012, p. 219-234.

  51. R. Ortlep, 'Bewijsrecht: bewijskracht rechterlijke uitspraak in het bestuursrecht', AB2012/354, p. 2085-2092.

  52. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘Collisions between EU law and national law’, in: H.R.B.M. Kummeling e.a. (red.), De samengestelde Besselink. Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht, Oisterwijk: WLP 2012, p. 173-186.

  53. R. Ortlep, 'Bevoegdheidsgrondslag voor een besluit in een Unierechtelijke verordening', AB 2011/244, p. 1431-1439.

  54. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, 'Reëel besluit na een fictief besluit: nietig of vernietigbaar?', in: A.A.J. de Gier e.a. (red.), Goed verdedigbaar (Van Buuren-bundel), Deventer: Kluwer 2011, p. 109-116.

  55. R. Ortlep, De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht, dissertatie, Recht en Praktijk – Staats- en bestuursrecht, deel SB4, Deventer: Kluwer 2011.

  56. R. Ortlep, ‘Drie Nederlandse rechtsbeginselen in communautair perspectief: de EG-rechtelijke plicht tot terugvordering van communautaire steun’, JBplus 2009, p. 81-105.

  57. R. Ortlep en P.A. Willemsen, 'Gezag van gewijsde. De toepassing van de leer van het gezag van gewijsde, in het bijzonder in het vreemdelingenrecht', NAV 2009, p. 109-115.

  58. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, 'Richtlijnen: communautaire verplichtingen tijdens de omzettingstermijn', NTER 2009, p. 113-118.

  59. R. Ortlep en P.A. Willemsen, ‘De invoering van de tussenuitspraak in het bestuursprocesrecht’, in: G.H. Addink e.a. (red.), Grensverleggend bestuursrecht (Ten Berge-bundel), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2008, p. 427-442.

  60. R. Ortlep & M.J.M. Verhoeven, ‘The Struggle of the Dutch Council of State in Applying Marks & Spencer’, REALaw 2008, p. 91-100.

  61. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, 'De voorrangsregel versus het beginsel van nationale procedurele autonomie', SEW 2008, p. 471-477.

  62. R. Ortlep, 'Het besluitbegrip: een verdampende theorie', RMThemis 2008, p. 243-252.

  63. R. Ortlep, 'Veronderstelde aantasting en het in de regel uitsluiten van overheidsaansprakelijkheid', O&A 2008, p. 246-258.

  64. R. Ortlep en P.A. Willemsen, ‘Gezag van gewijsde in het bestuursrecht’, NTB 2007, p. 298-306.

  65. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, ‘Het arrest Van der Weerd: Voorlopige duidelijkheid over verplichting ambtshalve toetsing aan het EG-recht’, JBplus 2007, p. 224-236.

  66. R. Ortlep, ‘Stabiliteit van gemeenschapsbesluiten: tussen ongerechtigheid en ordeloosheid’, in: A.B. Blomberg e.a. (red.), Van Utrecht via Brussel naar Maastricht (Backes-bundel), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007, p. 219-234.

  67. R. Ortlep, ‘Geen bevoegdheid = Geen verplichting! Enkele gedachten over de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Kapferer’, NTER 2006, p. 138-140.

  68. R. Ortlep en A.P.W. Duijkersloot, ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid: recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving’, O&A 2006, p. 53-62.

  69. R. Ortlep, ‘Het arrest Traghetti en een geharmoniseerd criterium voor staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak’, NTER 2006, p. 227-230.

  70. R. Ortlep, ‘De fuikendynastie: van afbraak tot verbouwing’, NTB 2005, p. 1-5.

  71. R. Ortlep, ‘Het conceptwetsvoorstel herroeping van vonnissen en beschikkingen ter uitvoering van een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens’, TCR 2005, p. 69-77.

  72. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Europa en de strafrechtelijke handhaving van milieurecht’, in: Ch.W. Backes e.a. (red.), Lex dura sed lex (Michiels-bundel), Deventer: Kluwer 2005, p. 159-176.

  73. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, ‘De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures in de rechtspraak’, JBplus 2005, p. 147-167.

  74. R. Ortlep, ‘De toegevoegde waarde van de Wet extern klachtrecht’, AA 2004, p. 169-174.

  75. R. Ortlep, ‘Rechtstreeks beroep in het bestuursrecht’, AA 2004, p. 259-263.

  76. R.J.G.M. Widdershoven en R. Ortlep, ‘Schendingen van EG-recht door rechters’, O&A 2004, p. 34-48.

  77. R. Ortlep, ‘Schadevergoeding en de Nationale ombudsman’, O&A 2004, p. 109-116.

  78. R. Ortlep, ‘De Afdeling en de dienende burger’, JBplus 2004, p. 259-267.

  79. R. Ortlep, ‘Een rechterlijke uitspraak als strafrechtelijk novum?’, in: M.M. Boone en R.S.B. Kool e.a. (red.), Discretie in het strafrecht, Den Haag: BJu 2004, p. 121-136.

  80. R. Ortlep en A.M.M. Ferwerda, ‘Verharding van het woongenot: een afschuiving van verantwoordelijkheid’, TO 2004, p. 128-133.

   

  Vakpublicaties en boekredacties (selectie):

   

  1. R. Ortlep & M. van Zanten, 'Contradictory ECJ judgments on the enforcement of final national decisions: the principle of primacy versus the principle of national procedural autonomy', REALaw.blog, available at https://realaw.blog/?p=789.
  2. R. Ortlep, ‘Kinderopvangtoeslagaffaire: ook een spiegel voor de rechtenfaculteiten’, NJB 2021/2725, p. 3107-3110.
  3. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2021/249, p. 540-555.
  4. R. Ortlep, 'Een korrel geest weegt in de rechtswetenschap zwaarder dan twintig schepel getallen'
  5. R. Ortlep, 'KLASSIEKERS OVER DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT #13: HET BESTUURSRECHT DER WERKELIJKHEID'.
  6. R. Ortlep & V.A. van Waarde, 'Artikel 3:14 BW: van iemand, via de overheid, naar uitsluitend het bestuursorgaan?', RMThemis 2021/1, p. 34-37.
  7. Boekredactie, Bestuursrecht in het echt. Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden (638 pp), Deventer: Wolters Kluwer 2021.
  8. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2021/11, p. 48-64.
  9. R. Ortlep & M. van Zanten, 'Indringender exceptieve toetsing: herijking van de rechterlijke positie in ons staatsbestel?, AA 2020, p. 961-964.
  10. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2020/140, p. 331-344.
  11. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2020.
  12. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2020
  13. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2020/20, p. 58-70.
  14. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2019/26, p. 262-275.
  15. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2019/4, p. 18-34.
  16. R. Ortlep & R.J.G.M. Widdershoven, 'Enkel niet nakomen van plicht tot prejudiciële verwijzing is onvoldoende voor vestiging staatsaansprakelijkheid', http://blog.ucall.nl/index.php/2019/01/enkel-niet-nakomen-van-plicht-tot-prejudiciele-verwijzing-is-onvoldoende-voor-vestiging-staatsaansprakelijkheid/
  17. R. Ortlep, 'Relativiteitsbenadering bij EU-aansprakelijkheid: gewenste resultaat?', http://blog.ucall.nl/index.php/2018/12/relativiteitsbenadering-bij-eu-aansprakelijkheid-gewenste-resultaat/
  18. Boekredactie, Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten (647 pp), Den Haag: BJu 2018.
  19. A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep, ‘Als ongezond (on)geoorloofd is – Een inleiding over de inzet van het recht bij legale maar gezondheidsbedreigende producten en diensten’, in: A.L.M. Keirse, R.S.B. Kool & R. Ortlep (red.), Ongezond en (on)geoorloofd. Publiek- en privaatrecht & legale, maar gezondheidsbedreigende producten en diensten, Den Haag: BJu 2018, p. 23-32.
  20. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, ‘Kroniek Europees staats- en bestuursrecht’, NTB 2018/46, p. 236-251.
  21. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, 'Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak: van een geharmoniseerde invulling voorzien?', http://blog.ucall.nl/index.php/2017/10/staatsaansprakelijkheid-wegens-onrechtmatige-rechtspraak-van-een-geharmoniseerde-invulling-voorzien/
  22. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2017/27, p. 238-252.
  23. R. Ortlep en R.J.G.M. Widdershoven, 'Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak', O&A 2017/29, p. 61-62.
  24. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2017.
  25. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2017.
  26. R. Ortlep, 'Korosec-arrest in de bestuursrechtspraak', http://blog.montaignecentre.com/index.php/674/deskundigenserie-korosec-arrest-in-de-bestuursrechtspraak/
  27. A.L.M. Keirse en R. Ortlep, 'Bewegingen van overheidsaansprakelijkheidsrecht', http://blog.ucall.nl/index.php/2017/05/bewegingen-van-overheidsaansprakelijkheidsrecht/
  28. I. Giesen en R. Ortlep, Naar een prejudiciële vraagprocedure in het bestuursrecht?, http://blog.montaignecentre.com/index.php/656/naar-een-prejudiciele-vraagprocedure-in-het-bestuursrecht/#more-656
  29. R. Ortlep, 'Responsieve opstelling binnen de Trias', http://blog.montaignecentre.com/index.php/590/responsieve-opstelling-binnen-de-trias/
  30. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2017/4, p. 27-39.
  31. I. Giesen en R. Ortlep, ‘Het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Een rechtsgeleerde, vakgebiedoverstijgende dialoog naar aanleiding van een op een wankel politiek koord balancerend rapport’, http://blog.montaignecentre.com/index.php/579/het-rapport-van-de-commissie-rechtseenheid-bestuursrecht.
  32. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2016/7, p. 235-248.
  33. Boekredactie, De rechter onder vuur (347 pp), Oisterwijk: WLP 2016.
  34. Boekredactie, 100 jaar AB (241 pp), Deventer: Wolters Kluwer 2016.
  35. R. Ortlep, 'Een gezamenlijk verjaardagsfeest: het arrest Noordwijkerhout/Guldemond', in W. den Ouden e.a. (red.), 100 jaar AB, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 183-185.
  36. I. Giesen, T. van der Linden en R. Ortlep, 'Rechtsvorming door feitenrechters: vooralsnog meer vragen dan antwoorden', http://blog.ucall.nl/index.php/2016/06/rechtsvorming-door-feitenrechters-vooralsnog-meer-vragen-dan-antwoorden.
  37. R. Ortlep, 'De aansprakelijkheid van de Staat voor fouten van de rechter', NJB 2016/21, p. 1491-1494.
  38. R. Ortlep, ‘Les uit België? Staatsaansprakelijkheid wegens onrechtmatige rechtspraak’, http://blog.ucall.nl/index.php/author/rolf-ortlep
  39. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2016/1, p. 26-40.
  40. R. Ortlep, 'De Urgenda-uitspraak: wetgever en regering onder verscherpt rechterlijk toezicht', TvT 2016/1, p. 29-32.
  41. R. Ortlep, ‘Rechtseenheid 2: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren’, http://blog.montaignecentre.com/index.php/278/rechtseenheid-2-aanzet-tot-definiering-en-instrumenten-die-rechtseenheid-kunnen-optimaliseren-rolf-ortlep
  42. R. Ortlep, ‘Rechtseenheid 2: aanzet tot definiëring en instrumenten die rechtseenheid kunnen optimaliseren’, http://blog.montaignecentre.com/index.php/291/rechtseenheid-3-aanzet-tot-definiering-en-instrumenten-die-rechtseenheid-kunnen-optimaliseren-rolf-ortlep
  43. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2015, p. 21-36.
  44. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2015, p. 224-238.
  45. R. Ortlep, Commentaar op artikel 6:2 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  46. R. Ortlep, Commentaar op artikel 6:3 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  47. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:119 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  48. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:51a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  49. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:51b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  50. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:51c Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  51. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:80a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  52. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:80b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  53. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:66 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014
  54. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:67 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  55. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:68 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  56. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2014, p. 134-146.
  57. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:17 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  58. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:18 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  59. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:19 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  60. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:20 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2014.
  61. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2013, p. 90-103.
  62. R. Ortlep, ‘Doorgeefcolumn: Rechtseenheid en verantwoording van verschillen’, 2013 (http://www.verenigingvoorbestuursrecht.nl).
  63. R. Ortlep, ‘Het ‘feestje’ van de rechtseenheid bij de hoogste bestuursrechters’, NJB 2013, p. 2874-2875.
  64. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2013, p. 228-238.
  65. R. Ortlep, ‘De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht’, Trema 2012, p. 96-97.
  66. Boekredactie, De samengestelde Besselink (234 pp). Bruggen bouwen tussen nationaal, Europees en internationaal recht, Oisterwijk: WLP 2012.
  67. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:51a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  68. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:51b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  69. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:51c Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  70. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:80a Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  71. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:80b Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  72. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:66 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  73. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:67 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  74. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:68 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2012.
  75. A.P.W. Duijkersloot, R. Ortlep, M.J.M. Verhoeven en R.J.G.M. Widdershoven, 'Kroniek: Europees staats- en bestuursrecht', NTB 2012, p. 271-291.
  76. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:5 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2011.
  77. R. Ortlep, Commentaar op artikel 4:6 Awb, in: Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer online naslagwerk) 2011.
  78. R. Ortlep, Commentaar op artikel 6:2 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2011.
  79. R. Ortlep, Commentaar op artikel 6:3 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2011.
  80. R. Ortlep, Commentaar op artikel 8:88 Awb, in: Kennisbank Bestuursrecht (Reed Business online naslagwerk) 2011.
  81. R. Ortlep, ‘Het conceptwetsvoorstel herroepen: herroepen’, TCR 2005, p. 97-99.
  82. R. Ortlep, ‘Reacties op de stelling: Spreekrecht voor de slachtoffers hindert het strafproces tegen de daders, NJB 2004, p. 335-336.
  83. R. Ortlep, ‘Koninklijke verordening’, NJB 2003, p. 1445-1446.
  84. R. Ortlep, ‘De gemachtigde advocaat: nietigheid gedekt’, AA 2003, p. 762-764.

  Annotaties

  1. R. Ortlep en F.A.G. Groothuijse, annotatie onder ABRvS 11 augustus 2004, AB 2004/343.

  2. R. Ortlep, annotatie onder Rechtbank Amsterdam 3 december 2004, JOR 2005/13.

  3. R. Ortlep, annotatie onder Gerechtshof Amsterdam 22 december 2004, AB 2005/56.

  4. R. Ortlep, annotatie onder Rechtbank Rotterdam 3 januari 2005, AB 2005/126.

  5. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 23 maart 2005, AB 2005/193.

  6. R. Ortlep en F.A.G. Groothuise, annotatie onder ABRvS 9 februari 2005, AB 2005/224.

  7. R. Ortlep en F.A.G. Groothuijse, annotatie ABRvS 6 april 2005, AB 2005/225.

  8. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 maart 2005, AB 2005/228.

  9. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 januari 2005, AB 2005/255.

  10. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 juli 2005, AB 2005/320.

  11. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 augustus 2005, JB 2005/280.

  12. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 20 juli 2005, AB 2005/419.

  13. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 september 2005, AB 2006/50.

  14. R. Ortlep, annotatie onder HR 23 september 2006, AB 2006/95.

  15. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 november 2005, AB 2006/124.

  16. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 januari 2006, AB 2006, 180.

  17. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Roermond 21 december 2005, AB 2006/181.

  18. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 19 oktober 2005, AB 2006/195.

  19. R. Ortlep, annotatie onder HR 11 november 2005, AB 2006/205.

  20. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 december 2005, AB 2006/217.

  21. R. Ortlep, annotatie onder HR 30 juni 2006, AB 2006/335.

  22. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Amsterdam 22 augustus 2006, AB 2006/410.

  23. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 10 oktober 2006, AB 2006/423.

  24. R. Ortlep, annotatie onder CBB 2 november 2006, AB 2007/15.

  25. R. Ortlep en A.P.W. Duijkersloot, annotatie onder ABRvS 22 november 2006, AB 2007/25.

  26. R. Ortlep, annotatie onder CBB 8 november 2007, JB 2007/34.

  27. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 17 november 2006, AB 2007/57.

  28. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder CBB 9 november 2006, AB 2007/67.

  29. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 22 november 2006, AB 2007/71.

  30. R. Ortlep, annotatie onder CBB 10 januari 2007, AB 2007/82.

  31. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 17 januari 2007, AB 2007/102.

  32. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HR 22 december 2006, AB 2007/116.

  33. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 14 februari 2007, AB 2007/126.

  34. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 8 maart 2007, AB 2007/137.

  35. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 21 maart 2007, AB 2007/145.

  36. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 25 april 2007, AB 2007/152.

  37. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 2 mei 2007, AB 2007/161.

  38. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder CRvB 3 april 2007, AB 2007/ 177.

  39. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 februari 2007, AB 2007/199.

  40. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 juni 2007, JB 2007/137.

  41. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie ABRvS 20 juni 2007, AB 2007/231.

  42. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CRvB 6 juni 2007, AB 2007/236.

  43. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 mei 2007, AB 2007/237.

  44. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 14 juni 2007, AB 2007/245.

  45. R. Ortlep en A.P.W. Duijkersloot, annotatie onder CBB 23 april 2007, AB 2007/247.

  46. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 4 april 2007, SEW 2007, p. 360-362;

  47. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 juli 2007, AB 2007/297.

  48. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder Rb. Den Haag 8 mei 2007, AB 2007/308.

  49. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 11 juli 2007, AB 2007/320.

  50. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 augustus 2007, AB 2007/326.

  51. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 7 juni 2007, AB 2007/331.

  52. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 20 september 2007, AB 2007/344.

  53. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 september 2007, AB 2007/351.

  54. R. Ortlep, annotatie onder CBB 20 september 2007, AB 2007/361.

  55. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 18 juli 2007, AB 2007/362.

  56. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 oktober 2007, AB 2007/370.

  57. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 30 augustus 2007, AB 2007/376.

  58. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 oktober 2007, AB 2007/378.

  59. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 augustus 2007, AB 2007/388.

  60. R. Ortlep, annotatie onder CBB 11 oktober 2007, AB 2007/404.

  61. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 7 juni 2007, SEW 2007, p. 516-518.

  62. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 december 2007, AB 2008/2.

  63.  R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 19 september 2007, AB 2008/10.

  64. R. Ortlep, annotatie onder CBB 28 november 2007, AB 2008/20.

  65. R. Ortlep, annotatie onder Hof Amsterdam 12 juni 2007, AB 2008/21.

  66. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 5 september 2007, SEW 2008, p. 33-34.

  67. R. Ortlep, annotatie onder GvEA 12 september 2007, AB 2008/39.

  68. R. Ortlep, annotatie onder HR 7 december 2007, AB 2008/82.

  69. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 11 december 2007, AB 2008/91.

  70. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 december 2007, AB 2008/116.

  71. R. Ortlep, annotatie onder CBB 23 januari 2008, AB 2008/121.

  72. R. Ortlep en O.J.D.L.M. Jansen, annotatie onder CBB 28 februari 2008, AB 2008/139.

  73. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 5 maart 2008, AB 2008/157.

  74. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 april 2008, AB 2008/166.

  75. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 maart 2008, AB 2008/171.

  76. R. Ortlep en P.A. Willemsen, annotatie onder ABRvS 22 februari 2008, AB 2008/172.

  77. R. Ortlep, annotatie onder Gerechtshof Den Bosch 20 maart 2008, AB 2008/193.

  78. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 juni 2008, AB 2008/208.

  79. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 juni 2008, AB 2008/220.

  80. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 april 2008, AB 2008/227.

  81. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 april 2008, AB 2008/259.

  82. R. Ortlep en H. van Eijken, annotatie onder HvJ 17 juli 2008, AB 2008/268.

  83. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 juli 2008, AB 2008/270.

  84. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 29 juli 2008, AB 2008/272.

  85. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 2 juli 2008, AB 2008/278.

  86. R. Ortlep, annotatie onder CBB 27 juni 2008, AB 2008/282.

  87. R. Ortlep, annotatie onder HR 18 april 2008, AB 2008/284.

  88. R. Ortlep, annotatie onder HR 8 februari 2008, AB 2008/285.

  89. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 augustus 2008, AB 2008/292.

  90. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 juni 2008, AB 2008/298.

  91. R. Ortlep, annotatie onder CBB 19 juni 2008, AB 2008/301.

  92. R. Ortlep, annotatie onder CBB 19 juni 2008, AB 2008/302.

  93. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 17 januari 2008, AB 2008/304.

  94. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CBB 28 augustus 2008, AB 2008/344.

  95. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 17 januari 2008, AB 2008/356.

  96. R. Ortlep, annotatie onder CBB 18 september 2008, AB 2008/359.

  97. R. Ortlep, annotatie onder CBB 20 oktober 2008, AB 2008/368.

  98. R. Ortlep, annotatie onder CBB 24 september 2008, AB 2008/374.

  99. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 26 november 2008, AB 2008/378.

  100. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 oktober 2008, AB 2008/379.

  101. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 januari 2009, AB 2009/31.

  102. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 21 oktober 2008, AB 2009/37.

  103. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 15 januari 2009, AB 2009/45.

  104. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CRvB 27 november 2008, AB 2009/48.

  105. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 augustus 2008, AB 2009/55.

  106. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 december 2008, AB 2009/63.

  107. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 december 2008, AB 2009/64.

  108. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 januari 2009, AB 2009/78.

  109. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 29 januari 2009, AB 2009/91.

  110. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 februari 2009, AB 2009/115.

  111. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Utrecht 13 januari 2009, AB 2009/139.

  112. R. Ortlep, annotatie onder CBB 25 februari 2009, AB 2009/153.

  113. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 oktober 2008, AB 2009/193.

  114. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 23 april 2009, AB 2009/195.

  115. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 maart 2008, AB 2009/201.

  116. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 mei 2009, AB 2009/206.

  117. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 maart 2009, AB 2009/207.

  118. R. Ortlep, annotatie onder HvJ 19 februari 2009, AB 2009/216.

  119. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 februari 2009, AB 2009/224.

  120. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 25 februari 2009, AB 2009/238.

  121. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 januari 2009, AB 2009/242

  122. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juli 2009, AB 2009/259.

  123. R. Ortlep, annotatie onder CBB 6 mei 2009, AB 2009/269.

  124. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 29 januari 2009, AB 2009/293.

  125. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 april 2009, AB 2009/294.

  126. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 juni 2009, AB 2009/311.

  127. R. Ortlep, annotatie onder CBB 3 februari 2009, AB 2009/316.

  128. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 april 2009, AB 2009/354.

  129. R. Ortlep, annotatie onder CBB 26 maart 2009, AB 2009/355.

  130. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juli 2009, AB 2009/363.

  131. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juli 2009, AB 2009/392.

  132. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 juli 2009, AB 2010/8.

  133. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 oktober 2009, AB 2010/9.

  134. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 september 2009, AB 2010/12.

  135. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 november 2009, AB 2010/15.

  136. R. Ortlep, annotatie onder HR 23 oktober 2009, AB 2010/20.

  137. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 oktober 2009, AB 2010/29.

  138. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 maart 2009, AB 2010/30.

  139. R. Ortlep, annotatie onder CBB 25 november 2009, AB 2010/37.

  140. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 september 2009, AB 2010/43.

  141. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 januari 2010, AB 2010/67.

  142. R. Ortlep, annotatie onder CBB 22 december 2009, AB 2010/74.

  143. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 februari 2010, AB 2010/76.

  144. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 maart 2010, AB 2010/90.

  145. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 31 december 2009, AB 2010/108.

  146. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 januari 2010, AB 2010/116.

  147. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 februari 2010, AB 2010/155.

  148. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 januari 2010, AB 2010/162.

  149. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 juli 2010, AB 2010/209.

  150. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 oktober 2010, AB 2011/13.

  151. R. Ortlep, annotatie onder CBB 27 oktober 2010, AB 2011/16.

  152. R. Ortlep, annotatie onder CBB 15 oktober 2010, AB 2011/24.

  153. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 oktober 2010, AB 2011/29.

  154. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 8 december 2010, AB 2011/36.

  155. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 oktober 2010, AB 2011/50.

  156. R. Ortlep, annotatie onder CBB 16 november 2010, AB 2011/51.

  157. R. Ortlep, annotatie onder HR 28 januari 2011, AB 2011/53.

  158. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 26 januari 2011, AB 2011/61.

  159. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 februari 2011, AB 2011/65.

  160. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 23 februari 2011, AB 2011/74.

  161. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 maart 2011, AB 2011/96.

  162. R. Ortlep, annotatie onder CBB 2 maart 2011, AB 2011/100.

  163. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2011, AB 2011/115.

  164. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 februari 2011, AB 2011/116.

  165. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 mei 2011, AB 2011/159.

  166. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 mei 2011, AB 2011/170.

  167. R. Ortlep, annotatie onder HR 24 juni 2011, AB 2011/175.

  168. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 1 juli 2011, AB 2011/186.

  169. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 juli 2011, AB 2011/197.

  170. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 23 juni 2011, AB 2011/207.

  171. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 21 juli 2011, AB 2011/247.

  172. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 april 2011, AB 2011/258.

  173. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 augustus 2011, AB 2011/259.

  174. R. Ortlep, annotatie onder HR 24 juni 2011, AB 2011/271.

  175. R. Ortlep, annotatie onder CBB 16 juni 2011, AB 2011/283.

  176. R. Ortlep, annotatie onder CBB 13 juli 2011, AB 2011/297.

  177. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 september 2011, AB 2011/299.

  178. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 augustus 2011, AB 2011/308.

  179. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 15 september 2011, AB 2011/322.

  180. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 oktober 2011, AB 2011/331.

  181. R. Ortlep, annotatie onder HR 14 oktober 2011, AB 2011/340.

  182. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2011, AB 2011/356.

  183. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 oktober 2011, AB 2011/374.

  184. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 7 september 2011, AB 2012/22.

  185. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 7 december 2011, AB 2012/34.

  186. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 augustus 2011, AB 2012/35.

  187. R. Ortlep, annotatie onder CBB 23 november 2011, AB 2012/40.

  188. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 januari 2012, AB 2012/44.

  189. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 11 januari 2012, AB 2012/54.

  190. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 januari 2012, AB 2012/64.

  191. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 januari 2012, AB 2012/65.

  192. R. Ortlep, annotatie onder HR 3 februari 2012, AB 2012/72.

  193. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 januari 2012, AB 2012/82.

  194. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 februari 2012, AB 2012/83.

  195. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 20 december 2011, AB 2012/94.

  196. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 augustus 2011, AB 2012/99.

  197. R. Ortlep, annotatie onder HR 24 februari 2012, AB 2012/117.

  198. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 22 februari 2012, AB 2012/130.

  199. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 25 januari 2012, AB 2012/140.

  200. R. Ortlep, annotatie onder CBB 8 maart 2012, AB 2012/157.

  201. R. Ortlep, annotatie onder CBB 6 maart 2012, AB 2012/158.

  202. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 29 februari 2012, AB 2012/167.

  203. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 maart 2012, AB 2012/200.

  204. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2012, AB 2012/208.

  205. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 maart 2012, AB 2012/222.

  206. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 maart 2012, AB 2012/233.

  207. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 20 juni 2012, AB 2012/266.

  208. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 juni 2012, AB 2012/276.

  209. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 mei 2012, AB 2012/308.

  210. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 26 juni 2012, AB 2012/321.

  211. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 27 juni 2012, AB 2012/329.

  212. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CRvB 23 mei 2012, AB 2012/346.

  213. R. Ortlep, annotatie onder HR 3 juli 2012, AB 2012/360.

  214. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 juli 2012, AB 2012/368.

  215. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 maart 2012, AB 2012/379.

  216. R. Ortlep, annotatie onder CBB 24 april 2012, AB 2012/389.

  217. R. Ortlep, annotatie onder HR 8 juni 2012, AB 2012/390.

  218. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CBB 10 oktober 2012, AB 2012/404.

  219. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 8 juni 2012, AB 2013/6.

  220. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 augustus 2012, AB 2013/12.

  221. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 maart 2012, AB 2013/25.

  222. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 november 2012, AB 2013/35.

  223. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 2 november 2011, AB 2013/40.

  224. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 december 2012, AB 2013/47.

  225. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 oktober 2012, AB 2013/56.

  226. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 november 2012, AB 2013/75.

  227. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Rotterdam 6 december 2012, AB 2013/85.

  228. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 augustus 2012, AB 2013/137.

  229. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 8 augustus 2012, AB 2013/140.

  230. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 december 2012, AB 2013/158.

  231. R. Ortlep, annotatie onder CBB 21 februari 2013, AB 2013/166.

  232. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 april 2013, AB 2013/180.

  233. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 1 mei 2013, AB 2013/190.

  234. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 januari 2013, AB 2013/198.

  235. R. Ortlep, annotatie onder CBB 3 mei 2013, AB 2013/232.

  236. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 12 juni 2013, AB 2013/239.

  237. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 30 mei 2013, AB 2013/259.

  238. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 juni 2013, AB 2013/278.

  239. R. Ortlep, annotatie onder CBB 13 juni 2013, AB 2013/306.

  240. R. Ortlep, annotatie onder CBB 27 februari 2013, AB 2013/314.

  241. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 juli 2013, AB 2013/320.

  242. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 juni 2013, AB 2013/330.

  243. R. Ortlep, annotatie onder HR 22 maart 2013, AB 2013/333.

  244. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 1 mei 2013, AB 2013/345.

  245. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 juli 2013, AB 2013/357.

  246. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 augustus 2013, AB 2013/364.

  247. R. Ortlep, annotatie onder CBB 16 oktober 2013, AB 2013/373.

  248. R. Ortlep, annotatie onder HR 13 juli 2013, AB 2013/381.

  249. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 oktober 2013, AB 2013/415.

  250. R. Ortlep, annotatie onder HR 22 november 2013, AB 2014/1.

  251. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 oktober 2013, AB 2014/34.

  252. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 17 december 2013, AB 2014/61.

  253. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder ABRvS 17 april 2013, AB 2014/75.

  254. R. Ortlep, annotatie onder CBB 6 september 2013, AB 2014/86.

  255. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 januari 2014, AB 2014/96.

  256. R. Ortlep, annotatie onder HR 12 juli 2013, AB 2014/107.

  257. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJ 26 september 2013, AB 2014/120.

  258. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 december 2013, AB 2014/132.

  259. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 september 2013, AB 2014/163.

  260. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 december 2013, AB 2014/166.

  261. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 26 september 2013, AB 2014/188.

  262. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 december 2013, AB 2014/191.

  263. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 februari 2014, AB 2014/223.

  264. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 aprili 2014, AB 2014/259.

  265. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 april 2013, AB 2014/260.

  266. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 november 2013, AB 2014/280.

  267. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/286.

  268. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 mei 2014, AB 2014/287.

  269. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 augustus 2014, AB 2014/332.

  270. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 18 november 2013, AB 2014/335.

  271. R. Ortlep, annotatie onder HR 31 januari 2014, AB 2014/338.

  272. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 augustus 2014, AB 2014/353.

  273. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 juni 2014, AB 2014/375.

  274. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 2 juli 2014, AB 2014/395.

  275. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 oktober 2014, AB 2014/404.

  276. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 juni 2014, AB 2015/18.

  277. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 november 2014, AB 2015/28.

  278. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 24 september 2014, AB 2015/35.

  279. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 december 2014, AB 2015/47.

  280. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 december 2014, AB 2015/78.

  281. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 24 december 2014, AB 2015/105.

  282. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 25 september 2014, AB 2015/106.

  283. R. Ortlep, annotatie onder HR 20 februari 2015, AB 2015/107.

  284. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 januari 2015, AB 2015/108.

  285. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 februari 2015, AB 2015/119.

  286. R. Ortlep, annotatie onder HR 5 december 2014, AB 2015/136.

  287. R. Ortlep, annotatie onder HR 19 december 2014, AB 2015/137.

  288. R. Ortlep, annotatie onder HR 30 januari 2015, AB 2015/158.

  289. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 april 2015, AB 2015/161.

  290. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 maart 2015, AB 2015/175.

  291. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 maart 2015, AB 2015/176.

  292. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 april 2015, AB 2015/186.

  293. R. Ortlep, annotatie onder HR 13 maart 2015, AB 2015/188.

  294. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 november 2014, AB 2015/199.

  295. R. Ortlep, annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 29 april 2015, AB 2015/210.

  296. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 20 mei 2015, AB 2015/214.

  297. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 mei 2015, AB 2015/220.

  298. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 mei 2015, AB 2015/232.

  299. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 18 februari 2015, AB 2015/236.

  300. R. Ortlep, annotatie onder Hof Arnhem-Leeuwarden 10 december 2013, AB 2015/237.

  301. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 mei 2015, AB 2015/240.

  302. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 mei 2015, AB 2015/241.

  303. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 10 juli 2014, AB 2015/251.

  304. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 4 juni 2015, AB 2015/252.

  305. R. Ortlep, annotatie onder CBB 21 februari 2014, AB 2015/273.

  306. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 juni 2015, AB 2015/274.

  307. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 juli 2015, AB 2015/275.

  308. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 juni 2015, AB 2015/276.

  309. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 18 maart 2015, AB 2015/280.

  310. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 juni 2015, AB 2015/289.

  311. R. Ortlep, annotatie onder CBb 17 juni 2015, AB 2015/297.

  312. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 juli 2015, AB2015/310.

  313. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 mei 2015, AB 2015/311.

  314. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 augustus 2015, AB 2015/340.

  315. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 juli 2015, AB 2015/361.

  316. R. Ortlep, annotatie onder HR 19 december 2014, AB 2015/370.

  317. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 juli 2015, AB 2015/371.

  318. R. Ortlep, annotatie onder Vz. ABRvS 16 september 2015, AB 2015/372.

  319. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 augustus 2015, AB 2015/387.

  320. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 27 augustus 2015, AB 2015/391.

  321. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 29 september 2015, AB 2015/397.

  322. R. Ortlep, annotatie onder CBB 7 oktober 2015, AB 2015/399.

  323. R. Ortlep, annotatie onder HR 28 maart 2014, AB 2015/407.

  324. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 9 september 2015, AB 2015/408.

  325. R. Ortlep, annotatie onder HR 25 september 2015, AB 2015/417.

  326. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 mei 2015, AB 2015/418.

  327. R. Ortlep, annotatie onder HR 9 oktober 2015, AB 2015/426.

  328. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 30 september 2015, AB 2015/432.

  329. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJEU 6 oktober 2015, AB 2015/436.

  330. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 9 september 2015, AB 2016/1.

  331. R. Ortlep, annotatie CRvB 18 maart 2015, AB 2016/66.

  332. R. Ortlep, annotatie CRvB 6 november 2015, AB 2016/67.

  333. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 oktober 2015, AB 2016/74.

  334. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 december 2015, AB 2016/84.

  335. R. Ortlep, annotatie onder CBB 18 december 2015, AB 2016/85.

  336. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 24 juni 2015, AB 2016/91.

  337. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 juni 2015, AB 2016/92.

  338. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 23 september 2015, AB 2016/104.

  339. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 6 november 2015, AB 2016/105.

  340. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 6 oktober 2015, AB 2016/109.

  341. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HR 16 oktober 2015, AB 2016/113.

  342. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 3 februari 2016, AB 2016/123.

  343. R. Ortlep, annotatie onder HR 13 november 2015, AB 2016/125.

  344. R. Ortlep, annotatie onder HR 15 januari 2016, AB 2016/126.

  345. R. Ortlep, annotatie onder HR 19 februari 2016, AB 2016/127.

  346. R. Ortlep en C.B. Modderman, annotatie onder ABRvS 24 februari 2016, AB 2016/134. 

  347. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 februari 2016, AB 2016/171.

  348. R. Ortlep, annotatie onder HR 26 februari 2016, AB 2016/175.

  349. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 25 februari 2016, AB 2016/178.

  350. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 19 april 2016, AB 2016/186.

  351. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 14 april 2016, AB 2016/187.

  352. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HvJEU 18 december 2014, AB 2016/199.

  353. R. Ortlep en M.J.M. Verhoeven, annotatie onder HR 18 maart 2016, AB 2016/200.

  354. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 13 april 2016, AB 2016/221.

  355. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 25 mei 2016, AB 2016/231.

  356. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 8 juni 2016, AB 2016/273.

  357. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 mei 2016, AB 2016/284.

  358. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 28 juli 2016, AB 2016/296.

  359. R. Ortlep, annotatie onder HR 29 januari 2016, AB 2016/298.

  360. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 28 juli 2016, AB 2016/308.

  361. R. Ortlep, annotatie onder HR 18 maart 2016, AB 2016/309.

  362. R. Ortlep, annotatie onder HR 10 juni 2016, AB 2016/322.

  363. R. Ortlep, annotatie onder HR 15 januari 2016, AB 2016/360.

  364. R. Ortlep, annotatie onder Rb. Rotterdam 18 juli 2016, AB 2016/376.

  365. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 8 juli 2016, AB 2016/431.

  366. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 december 2016, AB 2017/64.

  367. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 13 december 2016, AB 2017/69.

  368. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 7 juli 2016, AB 2017/73.

  369. R. Ortlep, annotatie onder CBb 28 december 2016, AB 2017/81.

  370. R. Ortlep, annotatie onder HR 16 december 2016, AB 2017/91.

  371. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 30 januari 2017, AB 2017/98.

  372. R. Ortlep, annotatie onder CBb 20 juni 2016, AB 2017/123.

  373. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 15 maart 2017, AB 2017/140.

  374. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 16 november 2016, AB 2017/149.

  375. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 maart 2017, AB 2017/150.

  376. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 juli 2016, AB 2017/226.

  377. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 juni 2017, AB 2017/311.

  378. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 mei 2017, AB 2017/316.

  379. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 7 juni 2017, AB 2017/323.

  380. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 maart 2017, AB 2017/328.

  381. R. Ortlep, annotatie onder HR 22 september 2017, AB 2017/362.

  382. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 21 juni 2017, AB 2017/372

  383. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 april 2017, AB 2017/378.

  384. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 mei 2017, AB 2017/403.

  385. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 december 2017, AB 2018/21.

  386. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 10 november 2017, AB 2018/33.

  387. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 december 2017, AB 2018/40.

  388. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 29 november 2017, AB 2018/50.

  389. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 december 2017, AB 2018/57.

  390. R. Ortlep, annotatie onder CBb 21 december 2017, AB 2018/58.

  391. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 17 januari 2018, AB 2018/62.

  392. R. Ortlep, annotatie onder CBb 6 februari 2018, AB 2018/84.

  393. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 10 januari 2018, AB 2018/90.

  394. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 20 februari 2018, AB 2018/106.

  395. R. Ortlep, annotatie onder Vzr. CBb 20 november 2017, AB 2018/142.

  396. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 4 april 2018, AB 2018/158.

  397. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 11 april 2018, AB 2018/171.

  398. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 5 april 2018, AB 2018/197.

  399. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 29 november 2017, AB 2018/206.

  400. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 2 mei 2018, AB 2018/224.

  401. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 6 juni 2018, AB 2018/258.

  402. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 9 mei 2018, AB 2018/291.

  403. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 juni 2018, AB 2018/295.

  404. R. Ortlep, annotatie onder CBb 17 juli 2018, AB 2018/310.

  405. R. Ortlep, annotatie onder CBb 17 juli 2018, AB 2018/323.

  406. R. Ortlep, annotatie onder CBb 11 september 2018, AB 2018/385.

  407. R. Ortlep, annotatie CRvB 29 augustus 2018, AB 2018/396.

  408. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 november 2018, AB 2018/437.

  409. R.Ortlep, annotatie onder CRvB 11 oktober 2018, AB 2018/463.

  410. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 14 november 2018, AB 2019/26.

  411. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 5 december 2018, AB 2019/41.

  412. R. Ortlep, annotatie onder HR 7 december 2018, AB 2019/75.

  413. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 4 september 2018, AB 2019/105.

  414. R.Ortlep, annotatie onder CBb 27 februari 2019, AB 2019/205.

  415. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 22 januari 2019, AB 2019/215.

  416. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 28 november 2018, AB 2019/234.

  417. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 10 april 2019, AB 2019/289.

  418. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 28 mei 2019, AB 2019/389.

  419. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 19 juni 2019, AB 2019/396.

  420. R. Ortlep, annotatie onder HR 9 april 2019, AB 2020/12.

  421. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 27 november 2019, AB 2020/25.

  422. R. Ortlep, annotatie onder CBb 5 november 2019, AB 2020/46.

  423. R. Ortlep, annotatie onder HvJEU 12 november 2019, AB 2020/49.

  424. R. Koenraad en R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 april 2020, AB 2020/192.

  425. R. Ortlep, annotatie onder CBb 28 april 2020, AB 2020/227.

  426. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 16 juni 2020, AB 2020/264.

  427. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 mei 2020, AB 2020/282.

  428. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 20 oktober 2020, AB 2021/36.

  429. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 november 2020, AB 2021/56.

  430. R. Ortlep & W.S. Zorg, annotatie onder ABRvS 23 december 2020, AB 2021/60.

  431. R. Ortlep, annotatie onder CBb 22 december 2020, AB 2021/152.

  432. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 15 april 2021, AB 2021/157.

  433. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 februari 2021, AB 2021/168.

  434. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 3 maart 2021, AB 2021/213.

  435. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 12 mei 2021, AB 2021/226.

  436. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 9 juli 2021, AB 2021/237.

  437. R. Ortlep, annotatie onder CRvB 7 april 2021, AB 2021/241.

  438. R. Ortlep, annotatie onder CBb 26 januari 2021, AB 2021/251.

  439. R. Ortlep, annotatie onder rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 juli 2021, AB 2021/268.

  440. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 september 2021, AB 2021/345.

  441. R. Ortlep, annotatie onder ABRvS 15 december 2021, AB 2022/37.

 • Erkenningen
  • Winnaar VAR-prijs 2013 (jury: prof. mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, prof. mr. G.T.J.M. Jurgens en prof. mr. R.J.N. Schlössels). De VAR-prijs wordt om de vier jaar uitgereikt aan een persoon, onder de veertig jaar, die een innovatieve en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het algemeen deel van het Nederlandse bestuursrecht.
  • Winnaar jong docent-talent RGL 2012.
  • Eervolle vermelding: annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2012 (jury: mr. dr. C.N.J. Kortmann).
  • Genomineerd voor jong docent-talent RGL 2011.
  • Beste annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2009 (jury: prof. mr. B.J. van Ettekoven).
  • Eervolle vermelding: annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2007 (jury: prof. mr. R.M. van Male).
  • Eervolle vermelding: annotatie in de Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) 2006 (jury: prof. mr. J.E.M. Polak).
  • Winnaar als student in teamverband van het VAR Pleitconcours 2004.
 • Voltooide leergangen
  • SKO-onderzoek
  • SKO-onderwijs
  • Academisch Leiderschap voor UHD’s
  • Academisch Engels
  • Examencommissies: borging toetskwaliteit en eindniveau
  • BKO-onderwijs 
  • BKO-onderzoek
 • Onderzoek
  • Algemene rechtsleer; rechtsvorming
  • Staatsrecht
  • Materieel bestuursrecht
  • Belastingrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Burgerlijk procesrecht
  • Rechtspleging
  • Overheid en privaatrecht
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Europees bestuursrecht
  • EU-recht
  • Grondrechten

   

 • Begeleiding promotieonderzoek

  Momenteel begeleidt Rolf Ortlep de volgende promotieonderzoeken:

 • Nevenfuncties
  • Hoogleraar (Europees) bestuursrecht Open Universiteit
  • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Gelderland
  • Voorzitter eindredactie en clustercoördinator van het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB) (Kluwer)
  • Lid van de Commissie behandeling bezwaren van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  • Lid bestuur VAR, Vereniging voor bestuursrecht
  • Lid Raad van Toezicht Strafrechtswinkel Amsterdam
  • Docent bij SSR, het opleidingsinstituut voor de
   rechterlijke macht
  • Lid en redactiesecretaris VAR Commissie Europeanisering Bestuursrecht
  • Redactielid van de Module Algemeen Bestuursrecht (Kluwer)
  • Medewerker Kroniek Europees staats- en bestuursrecht NTB (Kluwer)
 • Ben jij student en wil je graag een noot schrijven voor de AB? Lees dan verder!

  Het tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht (AB) is niet alleen een van de oudste maar ook een van de meest gelezen Nederlandse juridische tijdschriften. De AB is ook al jaren niet meer weg te denken uit het onderwijs. Universiteiten en hogescholen zijn zelfs de grootste raadplegers van de AB. Dat is niet voor niks: AB-annotaties bieden een heldere samenvatting van (lange) uitspraken en plaatsen die vaak in een bredere context. Bovendien hebben studenten de mogelijkheid om samen met een docent of advocaat (vaak ook AB-annotator) een annotatie bij de AB in te dienen. Dan heb je al tijdens je studie een publicatie op je naam staan! Zie voor meer informatie, vlog: de AB in het onderwijs: https://www.youtube.com/watch?v=4y30XFGhr3M

 • Publicaties

  2021

  • Ortlep, R., & van Waarde, V. A. (2021). Artikel 3:14 BW: van iemand, via de overheid, naar uitsluitend het bestuursorgaan? Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 182(1), 34-37. https://www.uitgeverijparis.nl/nl/reader/209169/1001530969 [details]
  • van Waarde, V. A., & Ortlep, R. (2021). Revolverend publiek geld in het echt! Dienstbaar in alle mogelijke soorten en maten? In Bestuursrecht in het echt: Vriendenbundel voor prof. mr. drs. Willemien den Ouden (pp. 417-432). Wolters Kluwer.

  2022

  • van den Brink, J. E., & Ortlep, R. (2022). Hoe leidt de kinderopvangtoeslagaffaire naar een maatschappelijk relevante en kritische rechtswetenschap? Ars Aequi, 71(1), 58-63.

  2021

  • van den Brink, J. E., & Ortlep, R. (2021). Kinderopvangtoeslagaffaire: De democratische rechtsstaat wordt als staal in de wind gehard. Nederlands Juristenblad, 5(353), 363-370.

  2019

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Open Universiteit
   Hoogleraar (Europees) bestuursrecht